Pogoji za pridobitev statusa vzrejno središče za terminalne pasme

Vzrejno središče za vzrejo merjascev je namenjeno vzreji hibridnih in čistopasemskih merjascev ter ima licenco. Vzrejno središče z ustrezno licenco ima v primeru ogrožene populacije tudi možnost vzreje in prodaje mladic in merjascev maternalne pasme. Za vzrejna središča s testno postajo veljajo pravila za vzrejna središča, v nadaljevanju pa navajamo pravila, ki se nanašajo samo na vzrejna središča s testno postajo.

Struktura črede

Vzrejno središče s testno postajo mora imeti v osnovni čredi najmanj 50 čistopasemskih svinj pasme, za katero pridobi status, vpisanih v glavni razdelek rodovniške knjige. Skupaj z drugimi vzrejnimi središči z enako licenco sestavljajo genetsko povezano populacijo, v kateri se vzreja hibridne ali čistopasemske merjasce. V skladu z dogovorom skrbi tudi za obnovo plemenske črede svinj in merjascev iste pasme. Lahko se oskrbuje s semenom merjascev iz osemenjevalnega središča, če je merjasec vpisan najmanj v razdelek razmnoževanje. Izjema so lahko le merjasci maternalne pasme, če je le-ta ogrožena. V teh primerih je potrebno izdelati načrt parjenja. Izjemoma je lahko čreda tudi manjša, če to tako narekujejo potrebe rejske organizacije in je zagotovljeno normalno vzdrževanje osnovne črede. Minimalno število živali je določeno s pogodbo.

Dokumentacija

Za dokumentacijo veljajo ista pravila kot za druga vzrejna središča. Dodatno vodijo le dokumentacijo o preizkusih, ki jo pošiljajo v Centralo takoj po opravljenih meritvah.

Odbira in prodaja merjascev

Izračun genetske vrednosti opravi Centrala in predlaga kakovostni razred odbire. Za odbrane, ocenjene in priznane merjasce se ob prodaji živali izda "Zootehniško spričevalo".

Vzrejno središče ima pravico do prodaje plemenskih merjascev pasem in hibridov za vzrejo, za katere ima podeljeno licenco.

Odbira in prodaja mladic

Odbiro mladic opravi pooblaščena oseba po predpisanem postopku. Izračun genetske vrednosti opravi Centrala in predlaga kakovostni razred odbire. Za odbrane živali se ob prodaji živali izda "Zootehniško spričevalo". Živali se odbere šele po opravljenem izračunu plemenske vrednosti in razporeditvi v kakovostni razred.

Breje mladice ob pripustu oziroma nebreje ob prodaji ne smejo biti starejše od 300 dni.

Vodenje selekcijskih opravil

Za izvajanje selekcijskih opravil odgovarja selekcionist z najmanj univerzitetno izobrazbo na področju zootehnike in izkušnjami na področju selekcije prašičev. Selekcionist je zaposlen v drugi priznani organizaciji za živinorejo za območje ene ali več upravnih enot (območje Kmetijsko gozdarskega zavoda).