Publikacija naše enote

Leto / Year Naslov / Title Datoteka* / File*
2017 Spremljanje proizvodnosti prašičev, X. del / Monitoring production of pigs, part X PDF [82M]
- Naslovnica in vsebina /

  Cover and contents
PDF [40K]
- Preizkus plemenskega podmladka /

   On-farm test of gilts and boars
PDF [1.6M]
- Parjenje v sorodstvu in inbriding /

  Mating between relatives and inbreeding
PDF [1.5M]
- Genetska povezanost med kmetijami pri pasmi slovenska landrace - linija 11 /

   Genetic connectedness across herds in Slovenian Landrace - strain 11
PDF [60K]
- Oblikovanje skupin pri prašičih /

   Grouping strategies in pigs
PDF [1.1M]
- Urnik rejskih opravil /

  Production scheduling on pig farms
PDF [88K]
- Pomen temperature pri reji prašičev /

  Importance of temperature in pig rearing
PDF [2.0M]
- Nekaj praktičnih rešitev za uravnavanje temperature in kakovosti zraka v hlevih /

  Some practical solutions for temperature and air quality management
PDF [1.4M]
- Potrebe po vodi pri prašičih /

  Water requierements in pigs
PDF [616K]
- Tehnologija reje in kakovost mesa /

  Rearing technology and meat quality
PDF [148K]
- Povezava med tehnološko in senzorično kakovostjo mesa in maščobe prašičev /

  The connection between technological and senzorical meat and fat quality traits in pigs
PDF [48K]
2015 Krškopoljski prašič - od reje do predelave na domu PDF [13M]
- Naslovnica in vsebina
PDF [254K]
- Pasma krškopoljski prašič PDF [911K]
- Pasemski standard za krškopoljskega prašiča PDF [1.0M]
- Rejska opravila pri zagotavljanju ohranjanja krškopoljskega prašiča PDF [3.8M]
- Struktura rej krškopoljskega prašiča PDF [242K]
- Presoja genetske raznolikosti na osnovi porekla PDF [310K]
- Preverjanje porekla z genotipizacijo mikrosatelitnih označevalcev PDF [539K]
- Rekonstrukcija pasme PDF [252K]
- Ocena zunanjosti krškopoljcev ob označitvi PDF [4.7M]
- Oskrba svinj krškopoljskega prašiča PDF [39M]
- Prasitveni kotci s prosto svinjo PDF [52M]
- Oskrba tekačev krškopoljskega prašiča PDF [51M]
- Rejska dokumentacija za avtohtono pasmo PDF [1.4M]
- Analiza plodnosti PDF [867K]
- Število funkcionalnih seskov pri označenih pujskih PDF [19M]
- Preveritev možnosti vključevanja velikosti gnezda in števila funkcionalnih seskov pri odbirah plemenskega podmladka avtohtone pasme PDF [212K]
- Rast živali krškopoljske pasme v različnih pogojih reje PDF [4.2M]
- Klavne lastnosti krškopoljskih prašičev PDF [403K]
- Kakovost mesa in maščobe krškopoljskega prašiča PDF [16M]
- Maščobnokislinska sestava dolge hrbtne mišice pri krškopoljskih prašičih PDF [6.4M]
- Maščobnokislinska sestava hrbtne podkožne maščobe krškopoljskih prašičev PDF [243K]
- Senzorična analiza klobas PDF [1.9M]
- Predelava mesnih izdelkov na domu in uporaba aditivov PDF [421K]
2014 Spremljanje proizvodnosti prašičev, IX. del / Monitoring production of pigs, part IX PDF [2.5M]
- Naslovnica in vsebina

  Cover and contents
PDF [29K]
- Prednosti in slabosti sedanjih oblik organiziranosti prašičerejcev v Sloveniji /

  Advantages and disadvantages of current forms of pig breeder organizations in Slovenia
PDF [164K]
- Razvoj stanovskih in poslovnih združenj rejcev prašičev v Sloveniji /

   The development of trade and business associations pig in Slovenia
PDF [91K]
- Percepcija prašičereje pri mladini /

  Perception of pig production in youths
PDF [117K]
- Odnos rejcev do prašičereje /

   Farmers attitude towards pig production
PDF [138K]
- Pregled obstoječih tehnologij reje na prašičerejskih kmetijah /

  Assessment of curent husbandry systems on pig family farms
PDF [64K]
- Analiza stanja in predlagani ukrepi na pilotnih kmetijah /

  Current state assessment and improvement actions on pilot farms
PDF [1.4M]
- Razporeditev rejskih opravil v plemenski čredi /

  Task's schedule in pig production
PDF [389K]
- Primerjava minimalnih zahtev za rejo prašičev izbranih članic EU /

  Comparison of minimum requirements for pig rearing of selected EU Member States
PDF [85K]
- Biovarnost v reji prašičev /

  Biosecurity in pig production
PDF [55K]
- Prelimenarni rezultati kontrole prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma (PRRS) v izbranih rejah v Sloveniji v letih 2011-2012 /

  Control of porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) in selected farms in Slovenia during 2011-2012 - preliminary results
PDF [93K]
- Spremljanje genetske raznolikosti virusov PRRS v Sloveniji: možnosti in pomen za rejce prašičev /

  Monitoring of genetic diversity of PRRS vireuses in Slovenia: possibilities and importance for pig farms
PDF [66K]
2012 Spremljanje proizvodnosti prašičev, VIII. del / Monitoring production of pigs, part VIII PDF [7.8M]
- Naslovnica in vsebina /

  Cover and contents
PDF [24K]
- Vključitev maternalnega genetskega vpliva pri velikosti gnezda /

  Estimation of maternal genetic effect for litter size
PDF [5.1M]
- Zanesljivost napovedi plemenskih vrednosti pri velikosti gnezda in pitovnih lastnostih mladic /

   Accuracy of breeding value prediction for litter size and fattening traits
PDF [118K]
- Prašič kot modelni organizem za študij bolezni /

  Pig as model organism for disease research
PDF [166K]
- Primerjava rej s postavljenimi standardi za rezultate mesnatosti na liniji klanja /

   Comparison of pig farms against standards for carcass weight in slaughtered pig
PDF [74K]
- Vpliv genotipa in starosti merjascev na vsebnost skatola v hrbtnem podkožnem maščobnem tkivu /

  The effect of genotype and age of boars on skatole content in back subcutaneous adipose tissue
PDF [94K]
- Senzorična analiza hrbtnega podkožnega maščobnega tkiva merjascev /

  Sensory analysis of back subcutaneous fat tissue of boars
PDF [328K]
- Aditivi in njihova uporaba v mesnih izdelkih /

  Additives and their use in meat products
PDF [127K]
- Eliminacija prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma (PRRS) z naravno prekužitvijo /

  Elimination of porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) with natural exposure
PDF [25K]
- Rejska opravila v prasilišču/

  Producer's tasks in farrowing unit
PDF [274K]
- Skupinsko spremljanje prireje tekačev in pitancev /

  Group recording for weaners and fatteners
PDF [234K]
- Vpliv vzreje mladic na velikost gnezda pri svinjah /

  The effect of gilt development on litter size in sows
PDF [103K]

2011 Spremljanje proizvodnosti prašičev, VII. del /

Monitoring production of pigs, part VII
PDF [2.1M]
- Naslovnica in vsebina /

  Cover and contents
PDF [28K]
- Presoja rezultatov prireje - prvi korak do uspeha /

  Assessment of production results - the first step to success
PDF [156K]
- Velikost gnezda na kmetijah, vključenih v kontrolo proizvodnosti /

  Litter size on family farms included in production recording
PDF [104K]
- Zmogljivost in učinkovitost vimena pri svinjah /

  Udder efficiency in sows
PDF [260K]
- Uporaba voluminozne krme pri prašičih /

  Roughage in pig production
PDF [96K]
- Vpliv velikosti primerjalne skupine na zanesljivost napovedi plemenskih vrednosti pri mladicah /

  Group size effect on breeding value accuracy in gilts
PDF [140K]
- Uporaba bioinformatike v prašičereji na primeru gena leptin /

  Application of bioinformatics in pig breeding: a case study on leptin gene
PDF [504K]
- Prašičji reprodukcijski in respiratorni sindrom /

  Porcine reproductive and respiratory syndrome
PDF [184K]
- Ukrepi ob pojavu prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma /

  Procedure for erradication of porcine reproductive and respiratory syndrome
PDF [76K]
- Masa prašičev na liniji klanja /

  Carcass weight in slaughtered pigs
PDF [408K]
- Klavne lastnosti svinjk in kastratov krškopoljske pasme /

  Carcass traits of gilts and barrows of Krškopolje pig
PDF [108K]
- Primerjava senzorične kakovosti klobas iz mesa in slanine krškopoljskega prašič in modernih genotipov /

  Comparison of sensory quality of sausages from meat and fat of of Krškopolje pig and modern genotypes
PDF [172K]

2010 Spremljanje proizvodnosti prašičev, VI. del /

Monitoring production of pigs, part VI
PDF [1.5M]
- Naslovnica in vsebina /

  Cover and contents
PDF [20K]
- Ovrednotenje stroškov pri reji plemenskih svinj na kmetijah /

  Evaluation of surplus costs in sow reproduction on family farms
PDF [96K]
- Vplivi na rojstno maso pujskov /

  Effects on piglet birth weight
PDF [52K]
- Pomen velikosti skupine pri vzreji mladic maternalnih genotipov /

  The effect of group size in rearing of gilts of maternal genotypes
PDF [56K]
- Pitovne lastnosti svinjk in kastratov dveh genotipov /

  Fattening characteristics of gilts and barrows of two genotypes
PDF [56K]
- Obnašanje prašičev krškopoljske pasme in hibrida 12 v času krmljenja krmne mečanice /

  Behaviour during feeding of pigs of Krškopolje breed and Hybrid 12
PDF [497K]
- Maščobnokislinska sestava hrbtne podkožne maščobe krškopoljskih prašičev /

  Fatty acid composition ob back subcutaneous fat of Krškopolje pig
PDF [64K]
- Mesnatost prašičev na linij klanja v prvem polletju 2010 in primerjava s predhodnimi leti /

  Meatiness of slaughtered pigs in the first half of 2010 and comparison with previous years
PDF [148K]
- Genetski trendi za dolžino interim obdobja pri svinjah /

  Genetic trends for weaning-to-oestrus interval in sows
PDF [216K]
- Genetski in fenotipski trendi za pitovne lastnosti mladic v pogojih reje /

  Genetic and phenotypic trends for fattening traits in on-farm tested gilts
PDF [188K]
- Genetski in okoljski trendi pri velikosti gnezda v slovenskih populacijah prašičev /

  Genetic and environmental trends for litter size in Slovenian pig populations
PDF [196K]

2009 Spremljanje proizvodnosti prašičev, V. del /

Monitoring production of pigs, part V
PDF [4.9M]
- Naslovnica in vsebina /

  Cover and contents
PDF [181K]
- Zaslužni prof. dr. Andrej Šalehar - sedemdesetletnik /

  Prof. emeritus dr. Andrej Šalehar - seventy years
PDF [250K]
- Napovedovanje plemenske vrednosti za dolžino interim obdobja /

  Breeding value prediction for weaning to oestrus interval
PDF [2.5M]
- Genetski in fenotipski trendi pri velikosti gnezda /

  Genetic and phenotypic trends for litter size
PDF [188K]
- Genetski trendi za pitovne lastnosti mladic v pogojih reje /

  Genetic trends for fattening traits in on-farm tested gilts
PDF [179K]
- Vpliv gena FTO na lastnosti zamaščenosti in maščobnokislinsko sestavo pri pasmi krškopoljski prašič /

  The effect of FTO gene on fattiness and related traits in Krškopolje pig
PDF [108K]
- Presoja lastnosti plodnosti na slovenskih farmah /

  Reproduction performance on industrial units in Slovenia
PDF [195K]
- Primerjava rej s postavljenimi standardi za mere velikosti gnezda /

  Comparison of pig farms against standards for litter size measures
PDF [98K]
- Zauživanje otave pri prašičih krškopoljske pasme in hibrida 12 /

  Consumation of hay by pigs of Krškopolje breed and Hybrid 12
PDF [279K]
- Rast prašičev krškopoljske pasme /

  Growth of Krškopolje pig
PDF [ 71K]
- Kakovost mišičnine in podkožne maščobe krškopoljskega prašiča in komercialnih pitancev /

  Quality of intramuscular ans subcutaneous fat of Krškopolje pig and commercial fatteners
PDF [255K]
- Vpliv krmnih dodatkov in spola na sestavo maščobnega tkiva in vsebnost holesterola sušenih vratin prašič /

  Effect of feed supplements and sex on fat tissue composition and cholesterol content in dried neck in pigs
PDF [164K]
- Vpliv krmljenja v obdobju laktacije na nekatere proizvodne lastnosti pri plemenskih svinjah /

  The effect of feeding during lactation on some sow production traits
PDF [ 51K]
- Ocena vpliva različnih dejavnikov na ocenjevanje mesnatosti /

  Assessment of effects on lean meat content prediction
PDF [513K]

2007 Selekcija prašičev na kmetijah /

Pig breeding on familiy farms
PDF [4.3M]
- Naslovnica in vsebina /

  Cover and contents
PDF [333K]
- Selekcija prašičev v novih pogojih /

  Pig breeding under new conditions
PDF [387K]
- Preizkušnja ter odbira mladic in merjascev /

  Gilts and boars testing
PDF [510K]
- Molekularne metode v selekciji prašičev /

  Application of molecular genetics in pig breeding
PDF [693K]
- Rejska kultura /

  Stockmanship
PDF [350K]
- Kontrolne točke in seznami /

  Control points and check lists
PDF [417K]
- Izločevanje plemenskih svinj /

  Sow culling
PDF [405K]
- Vodenje rejske dokumentacije /

  Records keeping
PDF [1.8M]
- Uporaba informacijskega sistema v praksi /

  Information system in practice
PDF [1.1M]
- Ocenjevanje zunanjosti prašičev /

  Exterior traits scoring in pigs
PDF [1.2M]
- Delo terenskega selekcionista /

  Activites of swine extension specialist
PDF [350K]
- Selekcija na kakovost mesa in maščobnega tkiva /

  Selection on meat and fat tissue quality
PDF [367K]

2005 Spremljanje proizvodnosti prašičev, IV. del /

Monitoring production of pigs, part IV
PDF [7.8M]
- Naslovnica in vsebina /

  Cover and contents
PDF [27K]
- Prednosti in slabosti osemenjevanja /

  Advantages and disadvantages of artificial insemination
PDF [171K]
- Osemenjevanje na kmetijah /

  Artificial insemination on family farms
PDF [124K]
- Primerjalna analiza reprodukcijskega ciklusa svinj na kmetijah /

  Comparative study of sow fecundity on family farms
PDF [124K]
- Zakup svinj na Švedskem /

  Sow-leasing production in Sweden
PDF [778K]
- Ureditev hlevov za rejo prašičev na slovenskih kmetijah /

  The pig housing systems on Slovenian family farms
PDF [5.3M]
- Spremembe porazdelitev lastnosti mesantosti zaklanih prašičev /

  Changes of distributions for slaughter traits in pigs
PDF [920K]
- Genetski trendi za velikost gnezda /

  Genetic trends for litter size in pigs
PDF [303K]
- Informacijski sistem za spremljanje reje prašičev /

  Information system for pig production
PDF [245K]

2004 Spremljanje proizvodnosti prašičev, III. del /

Monitoring production of pigs, part III
PDF [2.5M]
- Vsebina /

  Contents
PDF [12K]
- Izbor ustreznih hibridov za gospodarno rejo prašičev /

  Alternative hybrid schemes for efficient production in pigs
PDF [249K]
- Preizkušnja prašičev na testnih postajah v Sloveniji /

  Testing at test station in Slovenia
PDF [111K]
- Vpliv spola, genotipa in sezone na klavne lastnosti pri prašičih /

  The effects of sex, genotype, and season on carcass traits in pigs
PDF [170K]
- Genetski parametri in izbor klavnih lastnosti za genetsko vrednotenje pri prašičih /

  Genetic parameters and proposed carcass traits for genetic evaluation in pigs
PDF [70K]
- Genski test na sindrom maligne hipertermije /

  Gene test for malignant hiperthermia-susceptable pigs
PDF [106K]
- Presoja plodnosti na slovenskih farmah /

  Reproductive performance on industrial units in Slovenia
PDF [536K]
- Optimalni čas pripusta starih svinj /

  Optimal insemination time in sows
PDF [90K]
- Mesnatost slovenskih prašičev na liniji klanja /

  Lean meat content of pigs slaughterd in Slovenia
PDF [426K]
- Izenačenost prašičev ob zakolu /

  Uniformity of slaughtered pigs
PDF [371K]

2004 Spremljanje proizvodnosti prašičev, II. del /

Monitoring production of pigs, part II
PDF [1.5 MB]
- Skupni temeljni rejski program za prašiče /

  Common basic breeding program for pigs
PDF [70 kB]
- Napoved plemenske vrednosti in postopek odbire pri preizkusu
prašičev v pogojih reje /

  Prediction of breeding value and selection in field test for pigs
PDF [71 kB]
- Ocena genetskih trendov v preizkusu merjascev /

  Evaluation of Genetic Trends in Station Tested Boars
PDF [469 kB]
- Intenzivnost selekcije prašičev /

  Selection intensity in boars
PDF [326 kB]
- Razvoj sistematskega dela modela za velikost gnezda pri prašičih /

  Development of fixed part of the model for litter size in pigs
PDF [223 kB]
- Proučitev varianc za velikost gnezda pri prašičih /

  Variance components for litter size in pigs
PDF [60kB]
- Vpliv predhodne laktacije na mere plodnosti pri prašičih /

  Influence of lactation lenght on reproductive performance of sows
PDF [241 kB]
- Poodstavitveni premor in število živorojenih pujskov /

  Weaning to conception interval and number of piglets born alive
PDF [149 kB]

2003 Spremljanje proizvodnosti prašičev, I. del /

Monitoring production of pigs, part I
PDF [1.5 MB]
- Napoved plemenske vrednosti in postopek odbire pri merjascih /

  Breeding value prediction and selection procedure in boars
PDF [86 kB]
- Plodnost svinj na vzrejnih središčih in vzorčnih kmetijah /

  Sow fertility on gilt-rearing and testing farms
PDF [379 kB]
- Plodnost svinj na prašičerejskih faramah v Sloveniji v
letu 2002 /

  Sow fertility on industrial units in 2002 in Slovenia
PDF [645 kB]
- Ocena mesnatosti prašičev po enačbah DM5 in HGP4 /

  Prediction of lean meat content using equations DM5 and HGP4 in pigs
PDF [92 kB]
- Analiza sprememb mesnatosti prašičev na liniji klanja /

  Assesment of changes in lean meat content of slaughtered pigs
PDF [250 kB]
- Programski paket za spremljanje proizvodnosti plemenskih svinj /

  Software package for management of reproduction in sows
PDF [135 kB]