Obvezni osnovni dokumenti

2. Obvezni osnovni dokumenti

Obvezni osnovni dokumenti so poimenovani po dogodkih v proizvodnji živali. Na dokumentih so novonastali podatki o dogodku ali opravilu ročno napisani. Za večje reje so dokumenti ločeni, za manjše reje pa priporočamo skrajšan in združen dokument.

Dnevnik odbire mladic
Preizkušnja živali - meritve na živi živali
Dnevnik tehtanj merjascev
Nalog za kastracijo merjascev
Preizkušnja živali - meritve na klavnem trupu
Poročilo o odvzemu in pregledu semena
Dnevnik o prodaji semena plemenskih merjascev
Potrdilo o pripustu oz. osemenitvi svinj
Dnevnik pripustov
Dnevnik pregleda na brejost
Dnevnik prasitev
Dnevnik tetoviranja
Dnevnik odstavitev
Dnevnik izločitev
Rodovniška knjiga za čistopasemske plemenske prašiče oz. Register hibridnih plemenskih prašičev
Hlevska kartica svinje
Hlevska kartica merjasca

Dnevnik odbire mladic (odpri)

Dnevnik odbire mladic sodi med osnovne rejske dokumente. Na dokumentu beležimo podatke o odbiri plemenskih mladic. Obvezno je potrebno izpolniti naslednje rubrike: ušesna številka živali, genotip, podatke o rojstvu, maso živali, ocena zunanjosti, vzrok izločitve v primeru izločitve in namen. Mladicam ne glede na genotip izmerimo tudi debeline hrbtne in stranske slanine. Opremljen mora biti tudi z datumom in oznako reje in zavoda, kjer je bila opravljena odbira. Obvezen je za vse reje, ki vzrejajo plemenske mladice. Dokument podpišeta rejec in selekcionist, ki je odbiro opravil in za odbiro tudi odgovarja. Rubrike na dnevniku pomenijo:

  datum odbire: datum, ko smo opravili tehtanje in meritve
  rejec: šifra rejca po šifrantu, ime in priimek, KMG-MID
  za zavod: šifrant 1.19
  ušesna številka živali: individualna identifikacija živali
  genotip: genotip živali po šifrantu  1.22
  datum rojstva: datum rojstva odbrane živali
  ušesna številka očeta oz. matere: individualne identifikacije staršev
  masa: masa odbrane živali na dan odbire v kg
  DHS1: prva meritev debeline hrbtne slanine v mm
  DHS2: druga meritev debeline hrbtne slanine v mm
  DHS3: meritev debeline stranske slanine v mm
  ocena zunanjosti: ocena zunanjosti (šifrant 1.16)
  vzrok izl.: vzrok izločitve (šifrant 1.1)
  namen: 0 = izločena oziroma ni odbrana, 1=odbrana za dom, 2=odbrana za prodajo
  seski L/D: število seskov levo oz. desno
  opombe: vpišemo morebitne opombe
  podpis rejca oz. selekcionista: dnevnik podpišeta rejec in selekcionist

Čitljive dnevnike odbire mladic ali zapise v dogovorjenem formatu po elektronski pošti pošiljamo Centrali sproti, praviloma še na dan odbire. Le tako so lahko opravljene pravočasno potrebne aplikacije kot npr. kontrola porekla, seznam nesorodnih merjascev, napoved plemenske vrednosti.

Preizkusnja zivali - meritve na živi živali (odpri)

Osnovni dokument, na katerega beležimo podatke o pitovnih lastnostih živali v preizkusu od naselitve do končne odbire, je "Preizkušnja živali - meritve na živi živali". Dokument je obvezen za vse testne postaje na selekcijskih farmah za vzrejo merjascev. Dokument nastavimo ob naselitvi, kjer izpolnimo glavo z identifikacijo ter rojstnimi podatki, redno beležimo tudi vsa tehtanja, krmljenja, merjenja slanine in ocenjevanja zunanjosti. Pri vsakem dogodku zabeležimo tudi datum. Na kartici je predvideno beleženje o veterinarskih posegih. Pri izločenih živalih obvezno navedemo datum, maso in vzrok izločitve. Pri vsakem tehtanju živali med testiranjem zabeležimo ostanek krme v koritu in jo navedemo kot negativno vrednost. Če krmo vrnemo, jo ponovno zapišemo kot običajen obrok. Rubrike na dokumentu pomenijo:

  testna postaja: naziv oz. šifra testne postaje
  ušesna številka: individualna identifikacija živali
  genotip: genotip živali po šifrantu  1.22
  spol: spol živali po šifrantu 1.21
  datum rojstva: datum rojstva odbrane živali
  ušesna št. očeta oz. matere: individualne identifikacije staršev
  datum naselitve: datum vstopa v preizkus
  Tehtanje, fenotipske odbire in meritve z ultrazvokom
   datum meritve: datumi, ko živali tehtamo oz. merimo debelino hrbtne slanine
   masa: masa živali v kg
   poraba krme: skupna količina zaužite krme med dvema tehtanjima v kg
   ocena eksteriera: navedemo samo tiste napake v zunanjosti, zaradi katerih žival izločimo iz preizkusa (šifrant 1.1)
   DHS1: prva meritev debeline hrbtne slanine v mm
   DHS2: druga meritev debeline hrbtne slanine v mm
   DHS3: meritev debeline stranske slanine v mm
   dnevni prirast: povprečni dnevi prirast med meritvami v gramih
   por. krme za enoto prir.: poraba krme v kilogramih na kilogram prirasta
  Poraba krme
   datum krmlj.: datum, ko dodamo krmo v korito
   kg krme: količina krme, nasute v korito v kilogramih, pri ostankih navajamo negativno vrednost
Opombe o zdravju: zapišemo datum, diagnozo in terapijo
Izločitev
  datum: datum, ko žival izločimo iz testa
  masa: masa živali na dan izločitve
  vzrok: vzrok izločitve po šifrantu 1.1
opombe: vpišemo morebitne opombe

Kartice vseh naseljenih živali arhiviramo najmanj pet let na testni postaji. Centrali v obdelavo pošiljamo čitljive kopije kartic po odbiri.

Dnevnik tehtanj merjascev (odpri)

"Dnevnik tehtanj merjascev" je namenjen zbiranju podatkov za živali, ki so namenjene za vzrejo. Dokument je obvezen za vsa vzrejna središča s testno postajo za merjasce. Rubrike na dokumentu predstavljajo:

  rejec: ime rejca ter šifra rejca po šifrantu selekcijske službe
  datum tehtanja: datum, ko opravimo meritve živali
  ušesna številka živali: individualna identifikacija živali
  dodat. št.: dodatna oznaka za lažje prepoznavanje živali, praviloma plastična značka v ušesu
  boks: lokacija merjasca
  masa (kg): telesna masa (kg)
  DHS1, DHS2 in DHS3: dve meritvi hrbtne in ena meritev stranske slanine v mm
  vzrok  izločitve: vpišemo vzrok izločitve po šifrantu 1.1
  opombe: vpišemo morebitne opombe
  rejec in za selekcijsko službo: dnevnik podpišeta rejec in predstavnik selekcijske službe, ki je meritve opravil

Nalog za kastracijo merjascev (odpri)

Za merjasce, izločene pri 60 kg odbiri, na "Nalog za kastracijo merjascev" po opravljeni kastraciji dopišemo datum kastracije in osebo, ki je kastracijo opravila. Obvezen je za vse testne postaje za vzrejo merjascev. S tem dokumentom merjasec zapusti testno postajo.

  datum odbire pri 60 kg: datum, ko so merjasci zaključili vmesno odbiro
  testna postaja: ime testne postaje
  uš. številka živali: individualna identifikacija živali
  genotip: genotip po šifrantu 1.22
  datum rojstva: datum rojstva živali
  uš. številka očeta oz. matere: individualne identifikacije staršev
  boks: lokacija živali na testni postaji
  datum kastracije: datum, ko je kastracija opravljena
  kastracijo opravil: podpis osebe, ki je opravila kastracijo

Preizkušnja živali - meritve na klavnem trupu (odpri)

Dokument je namenjen zbiranju podatkov o klavnih lastnostih živali v preizkusu sorodnikov na klavne lastnosti. Meritve se opravljajo 24 ur po zakolu, torej na hladnih trupih. Meritve se vedno opravljajo na levi polovici klavnega trupa, trupi pa morajo biti ustrezno označeni (tetovirani). Rubrike na dokumentu:

  masa pred zakolom: masa žive živali, izražena v kilogramih
  masa toplih polovic: masa standardno pripravljene leve polovice trupa, merjena na koncu klavne linije, najkasneje 45 minut po zakolu.
  masa hladnih polovic: masa standardno pripravljene leve klavne polovice 24 ur po zakolu, izražena v kilogramih
  dolžina klavne polovice  “a”: razdalja od spodnjega roba sramne kosti (lat. os pubis ) do atlasa. Meritev opravimo s kovinskim poteznim metrom z milimetrsko skalo.
  masa stegna: masa kosti, mesa in slanine stegna
  masa stegna brez slanine: masa kosti in mesa stegna, izražena v kilogramih
  masa reber: izražena v kilogramih
  ocena mesnatosti potrebušine: mesnatost ocenimo na prerezu za zadnjim rebrom.
  površina hrbtne mišice: površina mišičnega tkiva na preseku med zadnjim prsnim in prvim ledvenim vretencem, izražena v cm2
  površina hrbtne slanine: površina podkožnega maščobnega tkiva na preseku med zadnjim prsnim in prvim ledvenim vretencem, izražena v cm2
  debelina hrbtne slanine: povprečje meritev podkožnega maščobnega tkiva na vihru (grebenu), kjer je podkožno maščobno tkivo najdebelejše, sredini hrbta, kjer je podkožno maščobno tkivo najtanjše (približno med 13. in 14. rebrom) in povprečja meritev na križu: na začetku (1), sredini (2) in koncu (3) srednje zadnjične mišice
  debelina stranske slanine: debelina podkožnega maščobnega tkiva za zadnjim rebrom, merjena približno 8 cm lateralno od hrbtne linije
  debelina hrbtne mišice: debelina mišičnega tkiva dolge hrbtne mišice za zadnjim rebrom, izražena v milimetrih
  debelina zadnjične mišice: debelina mišičnega tkiva srednje zadnjične mišice, izražena v milimetrih
  barva: merimo ali ocenjujemo na prerezu dolge hrbtne mišice.
  pH meritve
   pH 1 L: merjenje s pH metrom 45 minut po zakolu. Merimo na sredini dolge hrbtne mišice med 13. in 14. prsnim vretencem 4cm globoko
   pH 1 S: merjenje s pH metrom 45 minut po zakolu. Merimo na polvezivni mišici 4 - 6 cm nad medenično kostjo, 2 - 3 cm stransko in 2 cm globoko
   pH 24 L: merjenje s pH metrom 24 ur po zakolu. Merimo na sredini dolge hrbtne mišice med 13. in 14. prsnim vretencem 4 cm globoko
   pH 24 S: merjenje s pH metrom 24 ur po zakolu. Merimo na polvezivni mišici 4 - 6 cm nad medenično kostjo, 2 - 3 cm stransko in 2 cm globoko
  SVV: Sposobnost za vezavo vode določimo s papirjem (1 cm2 ) na prerezu dolge hrbtne mišice ali kot odstotek izgube mase mesa po 24 in 48 urah
  Električna prevodnost
   E 1: meritev električne prevodnosti 45 minut po zakolu na dolgi hrbtni mišici med 13. in 14. prsnim vretencem 6 cm globoko.
   E 24: meritev električne prevodnosti 24 ur po zakolu na dolgi hrbtni mišici med 14. in 15. prsnim vretencem 6 cm globoko.

Na dokumentu so tudi izvor, osnovni podatki o živali (identifikacijska številka, genotip, spol, datum rojstva, datum odbire) in njenem poreklu (oče, mati). Oseba, ki je meritve opravila, napiše tudi datum klanja in merjenja ter dokument podpiše.

Poročilo o odvzemu in pregledu semena (odpri)

Na dokument beležimo podatke o libidu in lastnostih semena merjascev. Priporočen je za rejce z osemenjevanjem in obvezen za osemenjevalna središča, ki s semenom oskrbujejo vzrejna središča. Dokument nastavimo ob prvem skoku ali odvzemu semena merjasca v mesecu. Obrazec je namenjen enemu merjascu in v njega se vpisujejo rezultati semena, odvzetega določenemu merjascu. Vpisujemo vse ocenjene in izmerjene podatke, kakor si sledijo skoki ali odvzemi v tekočem mesecu. Poleg podatka o lastniku merjasca, identifikaciji in genotipu merjasca ter datuma rojstva so na dokumentu še naslednje rubrike:

  zap.št.: zaporedna številka odvzema
  datum odvzema: vpišemo datum vsakega odvzema, ne glede na to, ali je skok ponovljen isti ali naslednji dan.
  libido: vpišemo oceno libida po šifrantu na hrbtni strani obrazca. Vpišemo vsak poskus odvzema.
  volumen ejakulata: vpišemo pridobljeno količino ejakulata brez izločkov akcesornih spolnih žlez na 5 ml natančno.
  Gibljivost
   PG: (%) vpišemo delež progresivno (naravnost) gibljivih semenčic v semenu takoj po odvzemu.
   MG: (%) vpišemo delež moteno gibljivih semenčic v semenu takoj po odvzemu.
   NG: (%) vpišemo delež negibljivih semenčic v semenu takoj po odvzemu.
  gostota: število semenčic v enem mililitru semena in je izražena v milijonih na mililiter (M/ml). To število dobimo s štetjem vzorca semena z ustreznimi števnimi kamricami ali fotometri.
  skupno število semenčic v ejakulatu: število vseh semenčic, ki so v pridobljenem ejakulatu in je izražena v milijardah (MRD). To število dobimo, če zmnožimo volumen in gostoto ejakulata.
  skupno število PGMN v ejakulatu: število semenčic, ki se gibljejo naravnost in so morfološko normalne. To število je izraženo v milijardah (MRD) in ga izračunamo tako, da v skupnem številu semenčic v ejakulatu izračunamo delež progresivno gibljivih semenčic in delež morfoloških napak.
  morfologija: vpišemo delež morfoloških napak v semenu, ki ga dobimo iz primerno obarvanega razmaza semena in mikroskopskega pregleda.
  število priprav. doz: vpišemo število doz, pripravljenih iz enega ejakulata.
  opombe: vpišemo morebitne opombe

"Poročilo o odvzemu in pregledu semena" pošiljamo Centrali redno enkrat mesečno, kjer preverimo in obdelamo podatke v "Analizi libida in meritev lastnosti semena". Analizo uporabljata pri svojem delu tudi strokovni svet in centralna delovna skupina za odbiro in ocenjevanje merjascev v selekcijskih središčih in merjascev za osemenjevanje.

S pomočjo "Poročila o odvzemu in pregledu semena" lahko določimo prostega merjasca za pripust. Merjasec je prost za pripust, če je od zadnjega skoka ali odvzema semena preteklo najmanj tri dni. Pri določevanju prostih merjascev upoštevamo tudi starost merjascev. Za čistopasemske pripuste moramo poiskati nesorodne merjasce.

Dnevnik o prodaji semena plemenskih merjascev (odpri)

Ob prodaji mora biti izdan dokument "Dnevnik o prodaji semena plemenskih merjascev", na dokument beležimo podatke o poreklu in proizvodnosti za plemenske merjasce, katerih seme je prodano. Obvezen je za rejce, ki prodajajo seme plemenskih merjascev. Doza semena mora biti jasno označena z nalepko, na kateri je ušesna številka in genotip merjasca ter datum proizvodnje semena. Dokument arhivira kupec. Rubrike na dokumentu:

  ušesna številka merjasca: individualna identifikacija merjasca
  genotip: genotip po šifrantu 1.22
  datum rojstva: datum rojstva merjasca
  uš. štev. očeta oz. matere: individualne identifikacije staršev
  plem. vred.: plemenska vrednost merjasca
  kat. odb.: kakovostni razred odbire merjasca, šifrant 1.2
  štev. doz: število prodanih doz določenega merjasca
  način prip.: način priprave semena, šifrant 1.13

Na dokumentu je zabeležen tudi datum prodaje, ime lastnika merjasca in kupca semena, ki dnevnik tudi podpišeta.

Potrdilo o pripustu oz. osemenitvi svinj (odpri)

“Potrdilo o pripustu oz. osemenitvi svinj” izdajo rejci merjasca ob naravnem pripustu ali osemenjevalci. Za pripuste v lastni reji rejec dokumenta ne izpolnjuje. Na dokument beležimo podatke o pripustih oz. osemenitvah. Potrdilo vsebuje osnovne podatke o poreklu in preizkušnji merjasca, o pripravi semena, identifikacijo svinje in datum pripusta. Dokument arhivira rejec svinje in je primarni vir o poreklu potomcev pri uslužnostnih pripustih in osemenjevanju s kupljenim semenom.

  datum osemenitve oz. pripusta: datum, ko je svinja osemenjena ali pripuščena
  tip reje: obkrožimo ustrezen tip reje
  usmeritev: obkrožimo ustrezno usmeritev
  identifikacijska oznaka svinje: individualna oznaka svinje
  pasma/hibrid svinje: genotip po šifrantu 1.22
  plod.: plodnostne motnje po šifrantu na dokumentu
  zap. pras.: pričakovana prasitev
  zap. prip.: zaporedni pripust od zadnje prasitve
  identifikacijska oznaka merjasca: individualna oznaka merjasca
  serija semena: Pri osemenjevanju dan odvzema v letu / dan uporabe v letu (1 do 365 dni) za sveže oz. konzervirano seme
   letnica odvzema - dan odvzema v letu (npr. 03-182) za zamrznjeno seme
   Pri naravnem pripustu: ND za naravni pripust doma oz. NP na pripustni postaji
pasma / hibrid merjasca: genotip po šifrantu 1.22
kakov. razred: kakovostni razred merjasca po šifrantu 1.2
način: šifrant 1.13 , če gre za naravni pripust, pustimo prazno

Poleg naštetih podatkov potrdilo vsebuje še podatke o lastniku svinje in podatke izvajalca osemenitve oz. rejca merjasca pri
pripustih. “Potrdilo o pripustu oz. osemenitvi svinj” dokazuje poreklo potomcev.

Dnevnik pripustov (odpri)

Na dokument beležimo podatke o pripustih. Obvezno je zapisan datum pripusta, ušesna številka in genotip svinje, ušesna številka in genotip merjasca, če je merjasec znan. V primeru, da merjasec ni znan, navedemo oznako MS (mešano seme) ali še bolje DS (divji skok) in ne navedemo oznake genotipa. Pri mešanem semenu merjascev iste pasme, poleg oznake MS v rubriki namenjeni ušesni številki merjasca navedemo tudi oznako genotipa merjascev, katerih seme smo uporabili pri pripravi. Dnevnik pripustov je tudi osnovni dokument o poreklu potomcev. Priporočamo tudi spremljanje obnašanja svinje ob pripustu in aplikacijo semena. Navedeni so lahko tudi drugi podatki, ki pomagajo rejcu pri delu (lokacija svinje, kategorija svinje oziroma datum odstavitve itn.). Obvezen je za vse rejce. Služi zootehniški in veterinarski službi. Rubrike na dokumentu:

  rejec: šifra rejca po šifrantu selekcijske službe , ime in priimek rejca, KMG-MID
  zap. št.: zaporedna številka dogodka
  datum pripusta: datum, ko je svinja pripuščena
  hlev in boks: lokacija živali
  ušesna številka: individualna identifikacija svinje
  genotip: genotip svinje po šifrantu 1.22
  zap. pras.: pričakovana prasitev
  zap. prip.: zaporedni pripust od zadnje prasitve dalje
  ušesna številka merjasca: individualna identifikacija merjasca
  serija: serija semena
  genotip merjasca: genotip merjasca po šifrantu 1.22
  obn.: obnašanje svinje ob osemenitvi po šifrantu 1.5
  aplik. sem.: aplikacija semena po šifrantu 1.6
  šifra osem.: šifra osemenjevalca
  podpis rejca: podpis rejca

Dnevnik pregleda na brejost (odpri)

Na dokument beležimo podatke o opravljenem pregledu na brejost. Poleg datuma pregleda, ušesne številke in genotipa svinje se navede izid pregleda na brejost. V primeru suma čez nekaj dni opravimo ponoven pregled. Obvezen je za vse rejce, ki prodajajo breje plemenske mladice. Obvezni pregled na kmetijah in v vzrejnih središčih opravi uslužbenec zavoda, ki skrbi za selekcijsko delo. Dnevnik podpišeta rejec in uslužbenec, ki je pregled opravil. Rubrike na dokumentu:

  rejec: šifra rejca po šifrantu selekcijske službe, ime in priimek, KMG-MID
  datum pregleda: datum, ko opravimo pregled na brejost
  hlev in boks: lokacija živali
  ušesna številka živali: individualna identifikacija svinje
  genotip: genotip svinje po šifrantu 1.22
  pregled 1. in 2.: izid prvega in ponovnega pregleda po šifrantu 1.7
  opombe: vpišemo morebitne opombe

Dnevnik prasitev (odpri)

Na dokument beležimo vsak dan v prasilišču podatke o prasitvah svinj. Abortuse beležimo na "Dnevnik prasitev" enako kot prasitve, le da je število živorojenih in mrtvorojenih pujskov enako 0. Obvezen je za vse rejce. Rubrike na dokumentu:

  rejec: šifra rejca po šifrantu selekcijske službe, ime in priimek, KMG-MID
  datum  prasitve: datum, ko je svinja prasila
  hlev in boks: lokacija živali
  ušesna številka: individualna identifikacija svinje
  evidenčna številka: individualna identifikacija svinje - ker jo mladice pridobijo ob prvi prasitvi, je obvezen podatek
  genotip: genotip svinje po šifrantu 1.22
  živ. puj.: število živorojenih pujskov v gnezdu
  mrt. puj.: število mrtvorojenih pujskov v gnezdu
  črni puj.: število črnih pujskov v gnezdu
  roj. masa gnezda: masa vseh živorojenih pujskov v gnezdu
  plod. motnje: plodnostne motnje po šifrantu
  opombe: zapišemo morebitne opombe

Dnevnik tetoviranja (odpri)

Na dokument beležimo podatke o tetoviranju pujskov. Obvezen je za selekcijske in razmnoževalne farme ter vzrejna središča. Rubrike na dokumentu:

  rejec: šifra rejca po šifrantu selekcijske službe, ime in priimek, KMG-MID
  za zavod: šifrant 1.19
  datum rojstva: datum rojstva pujskov
  datum tetov.: datum, ko tetoviranje opravimo
  hlev in boks: lokacija živali
  ušesna št. svinje: individualna identifikacija svinje (mame)
  evidenčna št.: individualna identifikacija svinje (mame)
  genotip: genotip svinje (mame) po šifrantu 1.22
  ušesna št. merjasca: individualna identifikacija merjasca (očeta)
  genotip: genotip merjasca (očeta) po šifrantu 1.22
  1. tet. št.: prva prosta tetovirna številka
  tetovirne številke: ločeno po spolu potomcev (s, m)
  L D: število seskov levo oz. desno
  podpis rejca in selekcionista: dokument podpišeta rejec in selekcionist, ki opravi tetoviranje

Dnevnik odstavitev (odpri)

Na dokument beležimo podatke o odstavitvah. Pri odstavitvi preštejemo odstavljene in hkrati v vzrejo prestavljene pujske in te pujske stehtamo. Pujske s podaljšano dobo sesanja, prestavljene k mačehi, beležimo šele, ko so odstavljeni pri mačehi (druga ali kasnejša odstavitev). Če je gnezdo razformirano, je datum razformiranja datum odstavitve, število odstavljenih pujskov je nič (0). Odstavitve svinj vsak dan napišemo na "Dnevnik odstavitev" v prasilišču. Obvezen je za vse rejce. Rubrike na dokumentu:

  rejec: šifra rejca po šifrantu selekcijske službe, ime in priimek, KMG-MID
  datum odstavitve: datum zaključka laktacije
  hlev in boks: lokacija živali
  ušesna številka: individualna identifikacija svinje
  genotip: genotip svinje po šifrantu 1.22
  odst. puj.: število odstavljenih pujskov
  odst. masa gnezda: masa vseh odstavljenih pujskov
  opombe: zapišemo morebitne opombe

Dnevnik izločitev (odpri)

Na dokument beležimo podatke o izločitvi svinj in merjascev v preizkusu in reprodukciji. Dokument izpolnjujemo tako tudi za vse odbrane ali nakupljene mladice brez pripusta ali osemenitve. Za merjasce, ki imajo ustrezno izpolnjen ali nalog za kastracijo, preizkušnjo živali - meritve ob zakolu ali preizkušnjo živali - meritve na živi živali, dnevnika ni potrebno izpolnjevati. Rubrike na dokumentu:

  rejec: šifra rejca po šifrantu selekcijske službe, ime in priimek, KMG-MID
  datum izločitve: datum, ko žival izločimo iz hleva
  hlev in boks: lokacija živali
  ušesna številka: individualna identifikacija živali
  genotip: genotip živali po šifrantu 1.22
  spol: spol živali po šifrantu 1.21
  vzrok izločitve: šifrant 1.1
  masa živali: masa živali ob izločitvi
  opombe: vpišemo morebitne opombe (cena, način)

Rodovniška knjiga za čistopasemske plemenske prašiče (odpri) oz. Register hibridnih plemenskih prašičev (odpri)

Rodovniška knjiga oz. Register plemenskih živali sta urejena po rodovniških številkah in ju vodijo posamezne lokalne selekcijske službe. Vse čistopasemske mladice ob prasitvi vpišemo v “Rodovniško knjigo” oz. križanke v “Register hibridnih plemenskih živali” in s tem dobijo evidenčno številko ne glede na pasmo, izvor ali namen reje. V "Rodovniški knjigi" oz. “Registru hibridnih plemenskih živali” so zbrani podatki o poreklu plemenskih svinj. Rubrike na dokumentu:

  rodovniška številka oz. registrska številka: individualna identifikacija živali
  ušesna številka živali: individualna identifikacija živali
  genotip: genotip živali po šifrantu 1.22
  spol: spol živali
  datum rojstva: datum rojstva živali, ki ji podelijo rodovniško številko
  ušesna številka očeta: individualna identifikacija očeta
  ušesna številka matere: individualna identifikacija matere
  SMH: alela gena za sindrom maligne hipertermije
  rejec: šifrant selekcijske službe
  lastnik: šifrant selekcijske službe
  datum prodaje: datum prodaje živali
  kupec: šifrant selekcijske službe
  datum in vzrok izločitve: datum in vzrok izločitve

Hlevska kartica svinje (odpri)

Mladice jo dobijo ob prvem pripustu oz. nakupu. Podatke o plodnosti sproti vpisujemo na kartico v hlevu. Na kartici so vpisani vsi osnovni podatki o živali (ušesna številka, rodovniška številka svinje, datum rojstva, genotip), na zadnjo stran kartice (slika 1.20) pa beležimo podatke o zdravju in fenotipu svinje. Na “Hlevski kartici svinje” beležimo podatke o reprodukcijskih ciklusih. Hlevska kartica svinje je zbirni dokument. Vsebuje podatke o poreklu in proizvodnosti živali, vendar ne more nadomestiti obveznih osnovnih dokumentov. Žival spremlja v hlevu od začetka reprodukcije oz. nakupa do izločitve. Rubrike na dokumentu:

  evidenčna in ušesna številka: individualna identifikacija svinje
  datum rojstva: datum rojstva svinje
  genotip: genotip živali po šifrantu 1.22
  zap. pras.: pričakovana zaporedna prasitev
  datum: datum pripusta, prasitve oziroma odstavitve
  merjasec: individualna identifikacija merjasca, s katerim je svinja pripuščena
  gen.: genotip živali po šifrantu 1.22
  živ.  pujski: število živorojenih pujskov v gnezdu
  mrt. pujski: število mrtvorojenih pujskov v gnezdu
  črni pujski: število črnih pujskov v gnezdu
  plod. motnje: plodnostne motnje po šifrantu
  pujski: število vseh odstavljenih pujskov v gnezdu
  masa gnezda: masa vseh živorojenih oziroma odstavljenih pujskov v gnezdu
  opombe: zabeležimo morebitne opombe
  beležke o zdravju in fenotipu: na hrbtni strani hlevske kartice zabeležimo datum in podatke o zdravju in fenotipu

Hlevska kartica merjasca (odpri)

Merjasci jo dobijo ob naselitvi v oddelek za reprodukcijo oz. ob nakupu. Podatke o plodnosti dopisujemo iz polletnih poročilo plodnosti. Na kartici so vpisani vsi osnovni podatki o živali (ušesna številka, datum rojstva, genotip), na zadnjo stran kartice pa beležimo podatke o zdravju in fenotipu merjasca (slika  1.20).

Hlevska kartica merjasca je zbirni dokument. Vsebuje podatke o poreklu in proizvodnosti živali, vendar ne more nadomestiti obveznih osnovnih dokumentov. Žival spremlja v hlevu od začetka reprodukcije oz. nakupa do izločitve. Rubrike na dokumentu:

  Merjasec vsebuje osnovne podatke o živali:
   u. štev.: individualna identifikacija merjasca
   genotip: genotip merjasca po šifrantu 1.22
   datum rojstva: datum rojstva merjasca
   rejec: ime in šifra rejca po šifrantu selekcijske službe
   datum odbire (nakupa): datum vstopa v čredo
Poreklo vsebuje individualne identifikacije prednikov (tri generacije)
Podatki preizkušnje vsebujejo rezultate lastnega testa, rezultate preizkušnje staršev in potomcev
Podatki o plodnosti vsebujejo rezultate iz poročil plodnosti za pripuste v določenem obdobju (delež izločitev, pregonitev, prasitev, število
  pripustov in prasitev ter povprečna velikost gnezda)
opombe: zapišemo morebitne opombe
beležke o zdravju in fenotipu: na hrbtni strani hlevske kartice zabeležimo datum in podatke o zdravju in fenotipu