Navodila za označevanje prašičev v Sloveniji

Živali označujemo z namenom, da posamezno žival ločimo od drugih živali in o njej shranjujemo informacije. Oznaka je lahko identifikacija (razpoznavna oznaka) - to je trajna oznaka, ki je enolična za Slovenijo. Razen identifikacije lahko živali označujemo še z namenom hraniti informacijo o živali na priročnem mestu - na živali sami. V manjših rejah se pogosto pojavljajo interne oznake živali, ki rejcem služijo za lažje prepoznavanje
živali.

V rejski organizaciji označujemo prašiče v levo in desno uho.

Levo uho je levo s stališča živali (na levi strani, če gledamo žival od zadaj). Levo uho je v Sloveniji rezervirano za tetoviranje dela ušesne številke. Plemenske živali, ki so obvezno tetovirane z ušesno številko, imajo v levem ušesu v dveh vrsticah vtetovirano serijsko oznako razdelka v seznamu svinj, evidenčne številke matere znotraj razdelka in zaporedne številke pujska. Živali, ki nimajo ušesne številke, imajo levo uho prazno.

Desno uho je desno s stališča živali (na desni strani, če gledamo žival od zadaj). V desno uho se označi skupinska identifikacija živali v prometu, ki jo za zagotavljanje sledljivosti podeljuje Služba za identifikacijo in registracijo (SIR).

Žival ne sme imeti nobene druge oznake razen oznak, opisanih v teh navodilih. Eventualne dodatne oznake na živali ali spremenjeni načini označevanja (npr. elektronsko označevanje) morajo biti vnaprej registrirani in dogovorjeni.

Identifikacija prašičev

Osnovni način identifikacije prašičev je ušesna številka, ki je vtetovirana v levo uho. Plemenske svinje in merjasci so poleg ušesne številke identificirani še z evidenčno številko. Te ni potrebno tetovirati, lahko pa zaradi boljše razpoznavnosti svinjam tetoviramo oziroma žigosamo evidenčno številko na hrbet.

Evidenčna, rodovniška in registrska številka

V rejski organizaciji je bilo dogovorjeno, da se sistem označevanja ne menja. Zaradi usklajenosti z zakonodajo pa smo preimenovali posamezne označbe. Bodoče plemenske živali še vedno evidentiramo na enak način. Vse svinje ob prvi prasitvi dobijo evidenčno številko, ki smo jo do sedaj imenovali ”rodovniška” številka. Rodovniška številka pa je po zakonodaji rezervirana samo za čistopasemske prašiče. Pri prejemanju v rodovniško knjigo ali register hibridnih prašičev živalim ne podeljujemo novih številk. Kot rodovniško oziroma registrsko številko uporabimo evidenčno številko. Preveliko število oznak povzroča težave pri identifikaciji, zato se jim izogibamo. V nadaljevanju navajamo definicije za posamezne identifikacijske številke živali.

Serijska številka je enolična oznaka razdelka v seznamu živali. Serijsko oznako podeli Centrala, ki skrbi, da med serijskimi oznakami ni podvajanja. Na ta način serijska oznaka odpravlja probleme ponavljanja ušesnih številk kljub omejenemu prostoru za tetoviranje številk. Serijska oznaka je dvomestna.

Evidenčna številka (E-številka) je zaporedna številka vpisa plemenskih živali v seznam živali. Svinjam podelimo evidenčne številke ob prvi prasitvi in sicer ne glede na druge kriterije. Svinje dobijo zaporedno številko znotraj serijske oznake. Serijsko oznako in ostali del evidenčne številke ločimo z vezajem (znak "-"). Za merjasce vodimo enotni seznam za celotno rejsko organizacijo v Centrali. Evidenčna številka merjasca je brez serijske oznake, dobi pa jo ob zaključku preizkusa. Živali v preizkusu so vpisane v seznam živali brez evidenčne številke. Celotna evidenčna številka je osem mestna. Svinja evidenčno številko obdrži vse življenje in predstavlja del identifikacije njenih potomcev. Če je potrebno žival iz kateregakoli razloga preoznačiti, to lahko naredi rejec le v soglasju s Centralo, ki zagotavlja enolično označevanje znotraj rejske organizacije in Republike Slovenije.

Rodovniška številka (R-številka) živali je evidenčna številka živali v seznamu, ko je žival sprejeta v rodovniško knjigo določene pasme.

Registrska številka (R-številka) živali je evidenčna številka živali v seznamu, ko je žival
sprejeta v register hibridnih prašičev.

Ušesna številka živali

Ušesna številka je osnovna identifikacija prašiča. Žival ušesno številko obdrži vse življenje, tudi če izjemoma zamenja rejo.

Je tridelna in dvanajst-mestna, posamezni deli ušesne številke so ločeni z vezajem (znak "-"). Sestavljena je iz serijske oznake razdelka v seznamu svinj, evidenčne številke svinje znotraj razdelka in zaporedne številke pujska. Pri ugotavljanju zaporedne številke pujska začnemo z 1 pri prvem pujsku v prvem gnezdu in nadaljujemo z zaporedjem. V naslednjem gnezdu nadaljujemo štetje, pri čemer vključimo tako označene kot neoznačene pujske, preskočimo pa tudi mrtvorojene pujske. Če tako v gnezdu vseh ali nekaterih pujskov iz kateregakoli razloga (pogin, namenjeni izključno pitanju) nismo tetovirali z ušesno številko, pri naslednjem tetoviranju reskočimo ustrezno število ušesnih številk. Prva tetovirna številka v naslednjem gnezdu je tako vsota vseh rojenih (živorojenih in mrtvorojenih) pujskov v predhodnih prasitvah pri svinji, povečana za 1.

V levo uho vtetoviramo dvomestno serijsko oznako razdelka, evidenčno številko matere in zaporedno številko pujska. Vodilne ničle pri serijski oznaki tetoviramo.

Ušesno številko vtetoviramo v levo uho: v prvi vrstici petmestno evidenčno številko matere, v drugi vrstici dvo- (ali tro-) mestno zaporedno številko pujska, presledek in dvomestno serijsko oznako razdelka seznama živali.

Primer: svinja je v prvem gnezdu povrgla 7 živorojenih in 3 mrtvorojene pujske, v drugem pa 9 živorojenih pujskov. V prvem gnezdu pujski dobijo zaporedne številke 1-7, v drugem pa 11-19.

Desno uho je rezervirano za oznako izvora, zato moramo poiskati tehnično rešitev, da je ušesna številka vtetovirana v levo uho. Lokacijo ušesne številke smemo izjemoma prilagajati pri obarvanih pasmah prašičev, kadar iščemo neobarvana mesta v ušesu zaradi boljše čitljivosti številke, lahko pa poiščemo tudi alternativne ali dodatne oznake, npr. značke, s katerimi si olajšamo branje. Pujske etoviramo pri starosti do tri dni, izjemoma sedem dni. Gnezda, iz katerih bomo odbirali plemenski podmladek, obvezno tetoviramo s celotno ušesno številko.

Neoznačeni plemenski prašiči

V primeru, ko smo prisiljeni za pleme uporabiti neoznačene svinje, jih tetoviramo na naslednji način: iz seznama živali jim podelimo prosto evidenčno številko. Ušesno številko potem določimo po naslednjem ključu. Začnemo z dvomestno serijsko oznako razdelka, na mestu zaporedne številke vpisa je oznaka 0, na mesto zaporedne številke pujska v gnezdu pa uporabimo podeljeno evidenčno številko znotraj serije. Posamezne dele ločimo z vezajem (znak "-"). Neoznačeni prašiči ne morejo biti prodani drugemu rejcu.

Primer: Če neoznačena svinja dobi evidenčno številko 23456 s serijsko oznako 33, je njena ušesna številka 33-0-23456, vtetoviramo pa le serijsko in evidenčno številko, oboje v levo uho.

Tako označene svinje nimajo znanih staršev, podatkov rojstva, niti znanega genotipa. Tako označenih živali ne vpisujemo v rodovniško knjigo ali register hibridnih prašičev. Izjema so lahko samo živali iz populacij, pri katerih je stopnja ogroženosti opredeljena kot kritična.

Prašiči iz drugih populacij

Prašiče iz drugih populacij je potrebno označiti tako, da se vklapljajo v sistem in po potrebi spremeniti identifikacijo, da se ušesna številka uvoženega prašiča ali prašiča iz tujih populacij ne more podvojiti z nobeno po rednem postopku dodeljeno ušesno številko. Plemenski prašiči, kupljeni na drugi farmi ali kmetiji znotraj Slovenije, obdržijo identifikacijo, ki so jo imeli pri rejcu. Ob nakupu živali ali semena iz drugih populacij rejec identifikacijske številke pred uporabo uskladi s Centralo, da je zagotovljeno enotno označevanje. Centrala lahko zagotovi pravilno prevedbo v naš sistem le na osnovi popolnega in uradno overovljenega porekla, ki si ga priskrbi rejec ob nakupu živali ali genetskega materiala.

Za prašiče iz drugih populacij pri podeljevanju ušesnih številk uporabimo serijsko oznako razdelka za tuje prašiče, to je 09. Pri podeljevanju evidenčnih številk za uvožene živali ali za živali iz tujih populacij se držimo načela lokacij. Svinja dobi evidenčno številko v reji, kjer je ključena v reprodukcijo. Merjasci ne dobijo evidenčne številke.

Ostale oznake

Označevanje prašičev v prometu

V desno uho tetoviramo skupinsko identifikacijsko številko ali vstavimo značko, kot je predpisano v Pravilniku o identifikaciji in registraciji prašičev (UL RS, št. 97/2003, 4/2004, 45/2008-ZKme-1).

Živali, ki so namenjene samo za pitanje, ni potrebno označevati z ušesno številko. Pri takih živalih ostane levo uho prazno.

Pomožne oznake

Pomožne oz. dodatne oznake lahko dobijo prašiči le, če s tem ne motijo sistemov označevanja, ki sta predpisana. Najbolje, da rejec pred uporabo pomožnih oznak, preveri morebitno spornost pomožnih oznak s Centralo in službo SIR. Tudi v primeru dovoljenja, rejec s pomožnimi oznakami ne sme poškodovati ušesne številke in tudi ne identifikacije izvora (SIŠ).

Seznam živali

Seznam živali je šifrant v sistemu določanja ušesnih številk prašičev in je ključni vzvod za zagotavljanje enolične identifikacije prašičev znotraj Slovenije.

Znotraj rejske organizacije vodimo seznam svinj po razdelkih, ki so označeni s serijsko oznako.

Serijske oznake razdelkov so usklajene znotraj rejske organizacije in jih podeljuje Centrala. Za razdelek lahko zaprosijo večji rejci oziroma območni KGZ za registracijo svinj v svojih čredah oziroma na svojem območju. Trenutno imamo v veljavi 19 serijskih oznak.

Tabela 1: Serijske oznake pri vpisu v seznam živali

Reja/avtohtona pasma Številka Zavod Številka
Ihan 01 Druge rejske organizacije 09
Klinja vas 02 KGZ Ptuj 30,40
Ljutomer 03 KGZ Murska Sobota 31,41
Nemščak 04 KGZ Novo mesto 32
Ptuj 05 KGZ Celje 33
Podgrad 06 KGZ Kranj 34
Stična 07 KGZ Nova Gorica 35
Krško 08 KGZ Ljubljana 37
Krškopoljski prašič 88    

Skrbnik razdelka za seznam živali je farma ali zavod, ki svinjam iz svojih čred podeljuje evidenčne številke znotraj razdelka. Ko so porabljene vse številke iz razdelka, farma ali zavod zaprosi Centralo za razdelek z novo serijsko oznako.

Šifriranje

Šifriranje rejcev

V rejskem programu je uporabljena petmestna številka, ki označuje rejce na območju posameznih zavodov. Primer šifriranja rejcev: KGZ Ptuj ima trenutno serijsko številko rodovniške knjige 30 in 40, torej ima za šifre rejcev zalogo vrednosti od 30000 do 30999 in 40000 do 40999. Če se število rejcev poveča nad dano zalogo vrednosti, zavod v dogovoru s Centralo dobi novo dvomestno serijsko številko in torej novo zalogo 1000 šifer.

Zaradi zagotovitve sledljivosti šifre podeljuje Služba za identifikacijo in registracijo. Selekcijska služba je pridobila šifre s SIRa in jih vključila v podatkovno zbirko, kar omogoča povezavo med obema šiframa.

Kodiranje datuma rojstva

Koristna informacija zlasti pri živalih, ki jim ne tetoviramo ušesne številke, je starost živali. Datum rojstva v obliki trimestne kode je v pomoč pri ugotavljanju rastnosti živali. Prvo mesto predstavlja mesec, zadnji dve pa dan (vodilne ničle vedno tetoviramo). Za mesece oktober, november in december uporabimo znake A, E, Y, ki so v skladu z že veljavnim šifrantom. Oznako bibilo možno vtetovirati samo živalim namenjenim pitanju v levo uho. Pri tem pa moramo zagotoviti, da je oznaka enostavno ločljiva od identifikacijskih oznak. Lahko se uporabi rovaš za označevanje pitancev.

Šifriranje pasem

Pasme živali šifriramo z dvomestno številko . Prvi znak v šifri pasme pomeni pasmo matere, drugi znak pa pasmo očeta. Za šifriranje kombinacij dvopasemskega križanja uporabljamo enak način. Združimo po en znak šifre pasme matere in en znak šifre pasme očeta. Tudi šifra kombinacije križanja ima na prvem mestu vedno pasmo matere in na drugem mestu pasmo očeta. Večpasemska križanja označujemo s štirimestno šifro (združena šifra pasme/hibrida matere in očeta). Večpasemske in dvopasemske križance, ki niso priznani s selekcijskim programom in so v osnovni čredi, označimo s šifro pasme 00.

Primer dvopasemskega križanja:
Hibrid = pasma matere x pasma očeta
12 = 11 x 22
21 = 22 x 11
1122 = 11 x 22
2211 = 22 x 11

Primer večpasemskih križanj:
Kombinacija = pasma/hibrid matere x pasma/hibrid očeta
1244 = 12 x 44
1254 = 12 x 54
2155 = 21 x 55