Člani enote se ukvarjamo s pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim delom prvenstveno na področju prašičereje, biometrije in selekcije vseh vrst domačih živali.

Pedagogi z enote sodelujejo pri dodiplomskem (reja prašičev, osnove biometrije, tehnologija reje prašičev, biometrija …) in podiplomskem študiju (biometrija, selekcija, znanost o prašičih …). Organiziramo tudi izobraževanja strokovnih delavcev in rejcev prašičev.

Raziskovalno delo obsega plodnost pri prašičih (iskanje zakonitosti in vzrokov za razlike, primerjave med rejami), selekcijo (razvoj metod pri napovedovanju plemenskih vrednosti in ocenjevanju parametrov disperzije), mesnatost prašičev (preverjanje in uvedba enačb za oceno mesnatosti), razvoj programskih orodij (PEST, VCE), tehnologije v prašičereji (sistemi uhlevitve, oprema) ter biotsko raznovrstnost v živinoreji.

Pri strokovnem delu pokrivamo selekcijo prašičev, plodnost, rast in mesnatost, programska orodja ter vzdržujemo podatkovne zbirke, ki vsebujejo podatke za plodnost svinj, seme merjascev, preizkus lastne proizvodnje ter mesnatost. Pri delu sodelujemo s farmami, kmetijami, osemenjevalnimi središči ter pripustnimi postajami.