Zveza kmetic Slovenije se je pridružila skupini, ki je v juniju 2022 pričela izvajati projekt TERA, kjer si prizadevamo raziskati enakosti spolov na podeželju na različnih ravneh. Projekt se bo izvajal od 1.6.2022 do 30.4.2024. Razvoja celostnega pristopa za lajšanje, usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju, temelječega na vzpostavitvi več-deležniških regionalnih sistemov in lokalnih partnerstev sovsebin, se bomo dotaknili z izvajanjem zastavljenega projekta TERA.  

Projekt TERA naslavlja izzive usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v ruralnem okolju, s poudarkom na nizki ozaveščenosti o možnostih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja med ženskami in moškimi na podeželju, izrazito slabši ekonomski neodvisnosti žensk na podeželju, fragmentacijo deležnikov v regiji pri naslavljanju izzivov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter fizične odmaknjenosti in oteženega dostopa do javnih sredstev. 

  • Z vzpostavitvijo lokalnih sistemov in partnerstev v Posavju in Pomurju bo projekt doprinesel k vključitvi problematike na agendo regije in s tem preseganju razdrobljenosti lokalnih akterjev na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju,
  • z večdeležniškim pristopom bo akterje v regiji senzibiliziral za prepoznavanje problematike in jih opolnomočil z orodji za prenos dobrih praks in razvitega prilagojenega programa ukrepov v prakso,
  • s pilotno vzpostavljenimi regijskimi in lokalnimi partnerstvi v Posavju in Pomurju projekt stremi k izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju.     

 

Partnerji projekta: Razvojni center Murska Sobota (vodilni partner), Regionalna razvojna agencija Posavje, Inštitut za preučevanje enakosti spolov Maribor, Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza kmetic Slovenije, ENRI: Høgskolen i Innlandet: Inland University of Applied Sciences (norveški partner) 

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. 

Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR. 

Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR. Prednostna področja v tem obdobju so naslednja: 

1. inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost; 

2. socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine; 

3. okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo; 

4. kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine; 

5. pravosodje in notranje zadeve. 

 

Več na spletnih povezavah:  

 

Kontaktna oseba za vsa vprašanja glede projekta TERA: dr. Tadej Pirc, koordinator projekta, M:+386 (0)31 718 036, E: tadej.pirc@rcms.si 

Vloga Zveze kmetic Slovenije pri tem projektu je razširjanje informacij. Pri projektu si želimo, da bi s to temo prodrli čim bolj med naše članice in posledično v njihove domove. V ta namen bomo pristopili k pripravi mentorski sheme in jo v nadaljevanju tudi izvajali. Na tak način namreč želimo širiti ozaveščevalno-izobraževalni program TERA na podeželju s poudarkom na ženski populaciji (naših članic), ki pa bodo idejo in pridobljene izkušnje širile naprej med domačimi, prijatelji.... Tako nam bodo aktivnosti pri projektu TERA pripomogle, da opolnomočimo prebivalce podeželja, pričnemo razmišljati o enakosti spolov, odpravimo steriotipe , ki veljajo za moške in ženske. Želimo si, da bi z obravnavanjem  tem izboljšale kakovost življenja na podeželju. Zastavljene projektne naloge bomo izvajali na način vzpostavitve mentorske sheme, ter pilotnega izvajanja delavnic. Zavedamo se, da se na na podeželju srečujemo z nizko ozaveščenostjo o možnostih usklajevanja poklicnega  in zasebnega življenja med ženskami in moškimi , z slabo ekonomsko neodvisnost žensk na podeželju, nerazumevanjem usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Imamo področja, ki so oddaljena in s tem težjem dostopom do javnih storitev. 

Glavni cilj projekta je opolnomočenje moških in žensk na podeželju za učinkovito spopadanje z izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.  

Pričakovani rezultati: zboljšanje položaja žensk na podeželju, opolnomočenje moških in žensk s podeželja z ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ob pomoči nevladnih organizacij. Želimo si izboljšanja položaja na vseh ravneh in vabimo k udeležbi tako za mentorje, kot tudi aktivnih udeležencev, ko bodo potekale omenjene aktivnosti. 

 

»Sodelujemo skupaj za vključujočo Evropo.«