Pogoji vzrejna središča

Vzrejno središče je tista v prašičerejo usmerjena kmetija, ki je namenjena vzreji in prodaji plemenskih mladic izbranih genotipov ter ima licenco.

Struktura črede

Vzrejno središče mora imeti v osnovni čredi najmanj 15 čistopasemskih svinj pasme, za katero pridobi status, vpisanih v glavni razdelek rodovniške knjige, da omogoča izvrednotenje genetske vrednosti.

Dokumentacija

Na vzrejnem središču vodijo predpisano rejsko dokumentacijo v skladu z Rejskim programom za prašiče SloHibrid za vse živali v čredi ne glede na izvor oziroma namen. Dokumentacijo vodijo tudi za mladice, namenjene prodaji. Dokumentacija na vzrejnih središčih je enotna in predpisana v Rejskem programu za prašiče SloHibrid. Podatke morajo rejci pošiljati Centrali pravočasno, najmanj enkrat mesečno, do 5. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec. Dokumentacijo vodijo za vse plemenske živali od odbire oz. nakupa do pogina ali prodaje. Če rejec želi
dodatne usluge Centrale (izvrednotenje plemenske vrednosti za gnezdo, seznam nesorodnih merjascev, seznam priporočljivih merjascev za pripuste, načrtovanje odstavitev in pripustov), se lahko dogovori za pogostejše pošiljanje podatkov.

Proizvodni rezultati

Reja, ki ima status vzrejnega središča, mora dosegati določene minimalne parametre plodnosti, ki jih enkrat letno določi Centrala. Na osnovi doseženih proizvodnih rezultatov in na podlagi poročil o pregledih vzrejnih središč strokovni svet presodi in razvrsti vzrejna središča.

Plemenske živali

Čistopasemske plemenske živali v čredi, ki jih uporabljamo za vzrejo plemenskih mladic, morajo biti vpisane najmanj v razdelek razmnoževanje v glavni del rodovniške knjige. V čredi so lahko tudi hibridne živali za prirejo pitancev.
Izjemoma so v čredi čistopasemske živali, ki ne ustrezajo kriterijem, če se v skladu z rejskim programom izvaja preizkus. Če pri izvedbi preizkusa ni drugače dogovorjeno, potomcev iz preizkusov ne odbiramo za pleme.

Nakup semena

V primeru nakupa semena mora rejec pridobiti predpisani dokument, ki vsebuje osnovne podatke o poreklu merjasca, kakovostni razred odbire in način priprave semena. Dokument mora hraniti pet let. Če je merjasec iz Kataloga merjascev, ki ga izdaja Centrala, zadoščajo že identifikacijska številka merjasca in podatki o semenu, podatke o poreklu in kakovostnem razredu odbire pa dokazujejo s katalogom. Z njim dokazuje izvor semena in ustreznost izbranega merjasca. Seme mora biti ustrezno označeno. Lastnik merjasca ali distributer semena je dolžan priskrbeti kupcu podatke ob prevzemu semena na predpisanem dokumentu. Lastnik merjasca oziroma osemenjevalec jamči za pravilnost podatkov o merjascu s podpisom. Podatke je možno preveriti v Katalogu merjascev Rejske organizacije SloHibrid.

Odbira in prodaja mladic

Odbiro mladic opravi pooblaščena oseba po predpisanem postopku v Rejskem programu za prašiče SloHibrid. Izračun genetske vrednosti opravi Centrala in predlaga kakovostni razred odbire. Za odbrane živali se ob prodaji živali izda "Zootehniško spričevalo". Živali se odbere šele po opravljenem izračunu plemenske vrednosti in razporeditvi v kakovostni razred.
Vzrejno središče z veljavnim statusom ima pravico do prodaje plemenskih mladic pasme oziroma kombinacije križanja pod istimi pogoji kot selekcijske in razmnoževalne farme.
Breje mladice ob pripustu oziroma nebreje ob prodaji ne smejo biti starejše od 300 dni.
V primeru prodaje brejih mladic, morajo biti le-te pripuščene z merjasci terminalnih pasem oziroma linij.

Vodenje selekcijskih opravil

Za izvajanje selekcijskih opravil odgovarja selekcionist z najmanj univerzitetno izobrazbo na področju zootehnike in
izkušnjami na področju selekcije prašičev. Selekcionist je zaposlen v drugi priznani organizaciji za živinorejo za območje ene ali več upravnih enot (območje Kmetijsko gozdarskega zavoda).