Priporočeni dokumenti

3. Priporočeni dokumenti

Priporočeni dokumenti so praviloma neobvezni in jih lahko računalniško izpisujemo. So pomožni dokumenti, ki olajšajo delo.

Zahtevek za potrditev porekla in preizkušnje plemenskih živali
Evidenca rabe merjasca
Kartica svinje in merjasca
Zapisniki
Seznam plemenskih živali
Dnevnik prestavitve živali
Dnevnik izgub živali
Osnovni podatki o živalih v čredi
Dnevnik tehtanj ob rojstvu

Zahtevek za potrditev porekla in preizkušnje plemenskih živali (odpri)

Na dokumentu je spisek plemenskih živali za obnovo osnovne črede ali za prodajo, prav tako pa služi za preverjanje porekla plemenskih živali za vzrejo. Rubrike na dokumentu:

  datum prevedbe ali prodaje: datum premika živali
  šifra in KMG-MID rejca oz. kupca: šifra rejca in kupca po šifrantu selekcijske službe
  rejec oz. kupec: ime in naslov rejca oziroma kupca živali
  kategorija živali: šifrant 1.23
  ušesna številka živali: individualna identifikacija živali
  genotip: genotip živali po šifrantu 1.22
  datum rojstva: datum rojstva živali
  ušesna številka očeta in matere: individualna identifikacija staršev
  datum odbire: datum odbire živali
  Pripust
   datum: datum pripusta
   ušesna št. merj.: individualna identifikacija merjasca, s katerim je bila svinja pripuščena
brejost: vpišemo rezultat 1. in 2. pregleda na brejost po šifrantu 1.7
podpis rejca oz. selekcionista: dokument podpišeta rejec in selekcionist

Evidenca rabe merjasca (odpri)

Rejci, ki uporabljajo merjasce za naravni pripust, izpolnjujejo ocene libida merjascev na dokument "Evidenca rabe merjascev" in ga pošljejo Centrali. Na dokument beležimo vse skoke in odvzeme semena merjascev v določenem mesecu in služi za ugotavljanje prostih merjascev. Merjasec je prost za pripust, če je od zadnjega skoka ali odvzema semena preteklo najmanj tri dni. Pri določevanju prostih merjascev upoštevamo tudi starost merjascev. Za čistopasemske pripuste moramo poiskati nesorodne merjasce. Rubrike na dokumentu:

  mesec in leto: čas skoka oz. odvzema semena
  ušesna številka merjasca: individualna identifikacija merjasca
  zadnji skok: datum zadnjega skoka v predhodnem mesecu
  plan: planirano število skokov v tekočem mesecu
  dan v mesecu: skoke označimo s pokončno črtico (|) v ustreznem datumu
  skupaj: število opravljenih skokov v tekočem mesecu
  opombe: zapišemo morebitne opombe

Kartica svinje (odpri) in Kartica merjasca (odpri)

Sta izhodna dokumenta, ki vsebujeta podatke o proizvodnosti živali. Rubrike na dokumentu:

  ušesna številka: individualna identifikacija svinje oz. merjasca
  genotip: genotip po šifrantu 1.22
  rodovniška oz. evidenčna štev.: individualna identifikacija svinje oz. merjasca
  izvor: ime rejca (kjer je bila žival rojena)
  datum rojstva: datum, ko je bila žival rojena
  datum nakupa: datum, ko je bila žival kupljena
  datum in vzrok izločitve: zapišemo datum izločitve in vzrok po šifrantu 1.1
  opombe: zapišemo morebitne opombe
  Kartica svinje vsebuje poleg naštetih še naslednje rubrike:
   zap. pras.: pričakovana prasitev
   Pripust
    datum: datum pripusta
    merjasec: ušesna številka merjasca, s katerim je bila svinja pripuščena
    gen.: genotip merjasca po šifrantu 1.22
Prasitev
  datum: datum prasitve
  živ.: število živorojenih pujskov
  mrt.: število mrtvorojenih pujskov
  črni: število črnih pujskov
  masa: masa vseh živorojenih pujskov v gnezdu
  plod. motnje: plodnostne motnje po šifrantu
Odstavitev
  datum: datum odstavitve
  pujski: število odstavljenih pujskov
  masa: masa vseh odstavljenih pujskov v gnezdu
pr. tet. št.: prva tetovirna številka gnezda
int. obd.: dolžina interim obdobja: število dni od odstavitve do prvega pripusta po odstavitvi.
pood. prem.: dolžina poodstavitvenega premora: doba od odstavitve do uspešnega pripusta.
brejost: dolžina brejosti
DMP: doba med prasitvama
laktacija: število dni od prasitve do odstavitve
Kartica merjasca vsebuje poleg osnovnih podatkov o živali in rejcu še:
  Ocena semena
   število odvzemov: tevilo odvzemov semena v določenem obdobju
   libido: šifrant 1.9
   število odvzemov na mesec
   doba med odvzemi (dni)
   količina semena/odvz. (ml)
   število doz/odvzem
   gibanje po odvzemu (%)
   gibanje po razred (%)
Mladice oziroma stare svinje
  število pripustov: število mladic oz. starih svinj, ki smo jih pripustili z merjascem v določenem obdobju
  % izločitev: delež izločenih mladic oz. starih svinj, ki smo jih pripustili z merjascem v določenem obdobju
  % pregonitev: delež pregonjenih mladic oz. starih svinj, ki smo jih pripustili z merjascem v določenem obdobju
  prasitev: delež prasitev mladic oz. starih svinj, ki smo jih pripustili z merjascem v določenem obdobju
  število prasitev: število prasitev mladic oz. starih svinj, ki smo jih pripustili z merjascem v določenem obdobju
  živorojenih pujskov: povprečno število živorojenih pujskov v gnezdu
  mrtvorojenih pujskov: povprečno število mrtvorojenih pujskov v gnezdu
  črnih pujskov: povprečno število črnih pujskov v gnezdu
Sorodstvo
  število sorodnih merjascev
  % sorodnih merjascev

Zapisniki

Zapisnik odbire mladic
Zapisnik o odvzemu in pregledu semena
Zapisnik pripustov
Zapisnik pregleda na brejost
Zapisnik prasitev
Zapisnik odstavitev
Zapisnik izločitevi

Zapisniki vsebujejo vse podatke o dogodkih v določenem dnevu in osnovne statistike. Služijo za kontrolo vnešenih podatkov, hkrati pa dajejo vpogled v dnevno stanje v reji.

Seznam plemenskih živali (odpri)

Je izhodni dokument v elektronski obliki, ki zajema vse plemenske živali v čredi.

Dnevnik prestavitve živali (odpri)

Na dokument beležimo podatke o prestavitvah plemenskih živali in je rejcu v pomoč za kontrolo nad čredo. Ob prestavitvi živali beležimo datum prestavitve, skupino in lokacijo (hlev in boks), kamor je žival prestavljena. Rubrike na dokumentu:

  rejec: šifra rejca po šifrantu selekcijske službe, ime in priimek, KMG-MID
  datum prestavitve: datum, ko žival prestavimo
  hlev in boks: lokacija živali
  kateg. živali: šifrant 1.24
  ušesna številka živali: individualna identifikacija živali
  genotip: genotip živali po šifrantu 1.22
  skupina: oznaka skupine
  opombe: zapišemo morebitne opombe

Dnevnik izgub živali (odpri)

Na dokument beležimo podatke o izgubah živali v prasilišču, vzrejališču in pitališču. Izgube beležimo individualno ali skupinsko. Pri skupinskem spremljanju izgub zapisujemo kategorijo živali, datum izgube in število izgubljenih živali ter vzrok izločitve, hlev in boks. Če izgube beležimo individualno, zapisujemo datum izgube, ušesno številko živali, maso, vzrok izgube, hlev in boks. Rubrike na dokumentu:

  rejec: šifra rejca po šifrantu selekcijske službe, ime in priimek, KMG-MID
  datum izgube: datum, ko žival pogine ali jo zakoljemo v sili
  kateg. živali: šifrant 1.24
  hlev in boks: lokacija živali
  št. izgub: pri skupinskem beleženju izgub vpišemo število izgubljenih živali
  ušesna številka: pri individualnem beleženju izgub vpišemo individualno identifikacijo živali
  genotip: genotip živali po šifrantu 1.22
  vzrok izločitve: šifrant 1.1
  masa: masa živali ob izgubi
  opombe: zapišemo morebitne opombe

Osnovni podatki o živalih v čredi (odpri)

Dokument služi prvemu popisu in pregledu črede plemenskih svinj in merjascev. Izpolnimo ga ob vstopu reje v rejski program in služi nastavitvi seznama živali v bazah podatkov. Zahtevane podatke rejec dokaže s svojimi evidencami in zootehniškimi spričevali, ki jih je prejel ob nakupu plemenskih živali. Če poreklo živali ni znano ali ga ni moč dokumentirati (nečitljiva ušesna številka živali), služba podeli trajne oznake za individualno spremljanje živali. Rubrike na dokumentu:

  rejec: šifra rejca po šifrantu selekcijske službe, ime in priimek, KMG-MID
  šifra rejca: šifrant selekcijske službe
  spol: spol živali po šifrantu 1.21
  ušesna številka živali: individualna identifikacija živali
  genotip: genotip živali po šifrantu 1.22
  evid. številka: individualna identifikacija živali
  datum rojstva: datum rojstva živali
  datum vstopa v čredo: datum odbire oz. nakupa
  izvor: kje je žival kupljena
  ušesna številka matere in očeta: individualna identifikacija staršev

Dnevnik tehtanj ob rojstvu (odpri)

Na dokument beležimo podatke o tehtanju pujskov ob rojstvu. Rubrike na dokumentu:

  rejec: šifra rejca po šifrantu selekcijske službe, ime in priimek, KMG-MID
  datum tehtanja: datum rojstva pujskov
  ušesna št.: individualna identifikacija pujska
  dodatna številka
  boks
  masa (kg): masa živali ob tehtanju
  DHS1: prva meritev debeline hrbtne slanine v mm
  DHS2: druga meritev debeline hrbtne slanine v mm
  DHS2: meritev debeline stranske slanine v mm
  vzrok izl.: vzrok izločitve po šifrantu 1.1
  opombe: zapišemo morebitne opombe
  podpis rejca in člana selekcijske službe: dokument podpišeta rejec in predstavnik selekcijske službe