Izdana zootehniška dokumentacija

Odbira merjascev pri 60 kg in 100 kg
Odbira mladic pri 100 kg
Odbira svinj pred odstavitvijo
List o prodaji oz. obnovi plemenskih prašičev
Zootehniško spričevalo in izkaz o preizkušnji
Katalog merjascev

Odbira merjascev pri 60 kg in 100 kg (odpri)

Dokumenta “Odbira merjascev v pogojih reje pri 60 kg” in “Odbira merjascev v pogojih reje pri 100 kg” izda Centrala za merjasce v preizkusu na testni postaji. Dokument predstavlja seznam živali, ki so v določenem tednu zaključile preizkus do 60 kg oz. do 100 kg. Na dokumentu so podatki o rejcu, osnovni podatki o merjascih in njihovem poreklu, absolutni rezultati ter plemenske vrednosti. Dokument podpiše vodja selekcijske službe in je javno dostopen. Rubrike na
dokumentu:

  zavod: ime območnega zavoda
  datum odbire: časovni interval, v katerem so merjasci odbrani
  rejec: šifra rejca po šifrantu selekcijske službe
  evidenčna in ušesna številka: individualna identifikacija merjascev
  genotip: genotip merjasca po šifrantu 1.22
  datum rojstva: datum rojstva živali
  oče in mati: individualne identifikacije staršev
  masa: telesna masa odbrane živali na dan odbire v kg
  abs., NPV, NPV1 in NPV2: absolutni rezultati in plemenske vrednosti v preizkusu merjascev oz. mladic za naslednje lastnosti:
  • ST100: trajanje pitanja
  • DHS: debelina hrbtne slanine pri 100 kg v mm
  • seski: število seskov
  • gnezdo: velikost gnezda
  • dolg.: dolgoživost
  • interim: interim obdobje
  nap. AGV: napoved agregatne genotipske vrednosti
  rang: delež živali v primerjalni skupini, ki so dosegle boljši rezultat
  kat. odb. AGV oz. EXT: kakovostni razred odbire po napovedi plemenske vrednosti oziroma po napovedi plemenske vrednosti in oceni
   zunanjosti (šifrant 1.2)
  dod. št.: dodatna identifikacija merjasca
  datum obdelave: datum izračuna AGV
  žig: žig druge priznane organizacije
  podpis: podpis vodje selekcijske službe ali njegovega namestnika

Odbira mladic pri 100 kg (odpri)

Dokument “Odbira mladic v pogojih reje pri 100 kg” izda Centrala za mladice, ki zaključijo preizkus v pogojih reje. Dokument predstavlja seznam živali, ki so v določenem časovnem intervalu zaključile preizkus do 100 kg. Na dokumentu so podatki o rejcu, osnovni podatki o mladicah in njihovem poreklu, absolutni rezultati ter plemenske vrednosti. Dokument podpiše vodja selekcijske službe in je javno dostopen. Rubrike na dokumentu:

  zavod: ime območnega zavoda
  datum odbire: časovni interval, v katerem so mladice odbrane
  rejec: šifra rejca po šifrantu selekcijske službe
  evidenčna in ušesna številka: individualna identifikacija merjascev
  genotip: genotip živali po šifrantu 1.22
  datum rojstva: datum rojstva živali
  oče in mati: individualne identifikacije staršev
  masa: telesna masa odbrane živali na dan odbire v kg
  abs., NPV, NPV1 in NPV2: absolutni rezultati in plemenske vrednosti v preizkusu merjascev oz. mladic za naslednje lastnosti:
  • ST100: trajanje pitanja
  • DHS: debelina hrbtne slanine pri 100 kg v mm
  • seski: število seskov
  • gnezdo: velikost gnezda
  • dolg.: dolgoživost
  • interim: interim obdobje
  nap. AGV: napoved agregatne genotipske vrednosti
  rang: delež živali v primerjalni skupini, ki so dosegle boljši rezultat
  kat. odb. AGV oz. EXT: kakovostni razred odbire po napovedi plemenske vrednosti oziroma po napovedi plemenske vrednosti in oceni
   zunanjosti (šifrant 1.3)
  dod. št.: dodatna identifikacija mladice
  datum obdelave: datum izračuna AGV
  žig: žig druge priznane organizacije
  podpis: podpis vodje selekcijske službe ali njegovega namestnika

Odbira svinj pred odstavitvijo (odpri)

Dokument “Odbira svinj pred odstavitvijo” izda Centrala za svinje pred odstavitvijo. Dokument predstavlja seznam živali, ki so v določenem časovnem intervalu prasile. Na dokumentu so podatki o rejcu, osnovni podatki o svinjah in njihovem poreklu, absolutni rezultati ter plemenske vrednosti. Dokument podpiše vodja selekcijske službe in je javno dostopen. Rubrike na dokumentu:

  zavod: ime območnega zavoda
  datum prasitve: časovni interval v katerem so živali prasile
  rejec: šifra rejca po šifrantu selekcijske službe
  evidenčna in ušesna številka: individualna identifikacija merjascev
  genotip: genotip živali po šifrantu 1.22
  datum rojstva: datum rojstva živali
  oče in mati: individualne identifikacije staršev
  masa: telesna masa odbrane živali na dan odbire v kg
  abs., NPV, NPV1 in NPV2: absolutni rezultati in plemenske vrednosti v preizkusu merjascev oz. mladic za naslednje lastnosti:
  • ST100: trajanje pitanja
  • DHS: debelina hrbtne slanine pri 100 kg v mm
  • seski: število seskov
  • gnezdo: velikost gnezda
  • dolg.: dolgoživost
  • interim: interim obdobje
  nap. AGV: napoved agregatne genotipske vrednosti
  rang: delež živali v primerjalni skupini, ki so dosegle boljši rezultat
  kat. odb. AGV oz. EXT: kakovostni razred odbire po napovedi plemenske vrednosti oziroma po napovedi plemenske vrednosti in oceni
   zunanjosti (šifrant 1.3 )
  dod. št.: dodatna identifikacija svinje
  datum obdelave: datum izračuna AGV
  žig: žig druge priznane organizacije
  podpis: podpis vodje selekcijske službe ali njegovega namestnika

List o prodaji oz. obnovi plemenskih prašičev (odpri)

“List o prodaji oz. obnovi plemenskih prašičev” izda Centrala in služi kot potrdilo o poreklu živali in sodelovanju rejca v selekcijskem programu. Dokument podpiše vodja selekcijske službe.

  rejec oz. kupec: ime in naslov rejca oziroma kupca
  genotip: genotip živali po šifrantu 1.22
  ušesna številka živali: individualna identifikacija živali
  spol živali: kratko ime spola živali po šifrantu 1.21
  datum rojstva: datum rojstva prodane živali
  ušesna številka očeta in matere: individualna identifikacija staršev
  kakovostni razred očeta: kakovostni razred odbire očeta po šifrantu 1.2
  test lastne proizvodnosti: vpišemo datum odbire, napoved agregatne genotipske vrednosti in kakovostni razred odbire po šifrantu 1.2
  datum pripusta: vpišemo datum pripusta za breje živali
  ušesna številka merjasca: individualna identifikacija merjasca ob pripustu
  genotip merjasca: genotip merjasca ob pripustu po šifrantu 1.22
  datum prodaje: datum obnove oz. prodaje živali
  status živali: šifrant 1.23
  podpis: podpis vodje selekcijske službe ali njegovega namestnika

Zootehniško spričevalo (odpri) in Izkaz o preizkušnji (odpri)

Dokumente o poreklu izda v imenu rejske organizacije Centrala, podpiše vodja selekcijske službe ali njegov namestnik.

  Žival: osnovni podatki o živali
   ušesna in evidenčna številka: individualna identifikacija živali
   spol: spol živali
   genotip: genotip živali po šifrantu 1.22 ter z besedo
   datum rojstva: datum rojstva živali
   kakovostni razred: kakovostni razred odbire živali po šifrantu 1.2
Zootehniško spričevalo vsebuje poleg osnovnih podatkov o živali še:
  izvor: šifra rejca po šifrantu selekcijske službe, ime in naslov rejca
  rejec: šifra kupca po šifrantu selekcijske službe, ime in naslov kupca
  poreklo: individualne identifikacije (ušesne ter rodovniške oz. evidenčne št.) za tri generacije
  podpis: podpis vodje selekcijske službe
Izkaz o preizkušnji vsebuje poleg osnovnih podatkov o živali še naslednje rubrike:
  Rezultate za žival in njene starše:
  masa: telesna masa odbrane živali na dan odbire v kg
   abs., NPV, NPV1 in NPV2: absolutni rezultati in plemenske vrednosti v preizkusu merjascev oz. mladic za naslednje lastnosti:
   • ST100: trajanje pitanja
   • DHS: debelina hrbtne slanine pri 100 kg v mm
   • seski: število seskov
   • gnezdo: velikost gnezda
   • dolg.: dolgoživost
   • interim: interim obdobje
   AGV: napoved agregatne genotipske vrednosti
   rang: delež živali v primerjalni skupini, ki so dosegle boljši rezultat
  Proizvodni rezultati: podatki so za žival in njene starše
   MHS: rezultat genskega testa na sindrom maligne hipertermije po šifrantu 1.4
   število potomcev v preizkusu: število potomcev v preizkusu ločeno za mladice in merjasce
  Libido in seme:
   Število odvzemov: število odvzemov
   Ne skoči število oz. %: število oziroma delež primerov, ko merjasec ni hotel skočiti
   Libido: šifrant 1.9
   Količina ejakulata: količina ejakulata v ml
Uspešnost pripustov:
  število prip.: tevilo pripustov
  Delež prasitev: delež prasitev
  Število gnezd: število gnezd
  Živorojeni puj./gn.: povprečno število živorojenih pujskov na gnezdo
  Mrtvorojeni puj./gn.: povprečno število mrtvorojenih pujskov na gnezdo
podpis: podpis vodje selekcijske službe ali njegovega namestnika

Katalog merjascev

Katalog merjascev je izdan javni dokument, ki služi predvsem rejcem za presojo kakovosti merjasca pri nakupu oziroma uporabi njegovega semena. Sestavljen je iz treh delov. Prvi del (slika 1.35) je skupen za merjasce znotraj zavoda ali farme. Poleg osnovnih podatkov o merjascih, kot so rejec, ušesna številka merjasca, genotip, datum rojstva, starši, je naveden status, ki ga ima merjasec.

Drugi in tretji del sta izpisana za posameznega merjasca. Na drugem (slika 1.36) so osnovni podatki o izvoru, rejcu, ušesni in evidenčni številko živali, spolu, genotipu, datumu rojstva in kakovostni razred in poreklo, ki je izpisano za tri generacije. Predniki merjasca so označeni s črkami:

o - oče oo - očetov oče ooo - oče očetovega očeta
oom - mati očetovega očeta
om - očetova mati omo - oče očetove matere
omm - mati očetove matere
m - mati mo - materin oče moo - oče materinega očeta
mom - mati materinega očeta
mm - materina mati mmo - oče materine matere
mmm - mati materine matere

Na tretjem delu so poleg osnovnih podatkov rezultati v preizkusu merjascev in mladic (slika 1.37). Pri navajanju rezultatov testiranja imamo za vsako lastnost dve vrednosti: izmerjeno vrednost (oznaka abs.) in napoved plemenske vrednosti (oznaka NPV, NPV1 ali NPV2). Izmerjeno vrednost imenujemo tudi fenotipska vrednost in je vsota genetskih in okoljskih komponent. Napoved plemenske vrednosti je najboljša ocena tistega dela genetske vrednosti, ki se deduje. Kratice pomenijo naslednje:

Masa - telesna masa odbrane živali na dan odbire v kg
ST100 - trajanje pitanja
DHS - debelina hrbtne slanine pri 100 kg v mm
Seski - število seskov
Gnezdo - velikost gnezda
Dolg. - dolgoživost
Interim - interim obdobje
AGV - napoved agregatne genotipske vrednosti
Rang - odstotek živali, ki so v primerjavi z našo živaljo bolje ocenjene

V spodnjem delu so proizvodni rezultati, rezultati odvzema semena in uspešnosti pripustov. Kratice pomenijo naslednje:

MHS - rezultat genskega testa na sindrom maligne hipertermije
Število potomcev v preizkusu - število potomcev v preizkusu ločeno za mladice in merjasce
Število odvzemov - število odvzemov semena
Ne skoči število oz. % - število oz. delež neuspešnih skokov
Libido - subjektivna ocena volje do zaskoka
Količina ejakulata - volumen ejakulata (v ml)
Število prip. - število pripustov
Delež prasitev - delež uspešnih pripustov
Število gnezd - število gnezd
Živorojeni puj./gn. - povprečno število živorojenih pujskov na gnezdo
Mrtvorojeni puj./gn. - povprečno število mrtvorojenih pujskov na gnezdo

Na testnih postajah so testirani samo merjasci, medtem ko v pogojih reje opravljamo meritve na mladicah, ki so sestre, polsestre ali potomke testiranih merjascev. Na ta način dobimo informacije sorodnikov živali tako iz testne postaje kot iz pogojev reje. V kolikor pri posamezni živali katera od izmerjenih vrednosti manjka, pomeni, da žival ni bila preizkušena za to lastnost. Tako pri svinjah nimamo izmerjenih lastnosti na testni postaji in nimamo podatkov o odvzemih semena, medtem ko pri merjascih manjka preizkus lastne proizvodnosti v pogojih reje. V primeru, da manjkajo plemenske vrednosti, v preizkusih ni bila niti žival niti njeni sorodniki, zato o teh lastnostih ne vemo nič in jih ne moremo navajati.