Objave

Prispevki po sklopih:

  1. Pasme prašičev  Reja prašičev in rezultati prireje v Sloveniji


Ekonomska učinkovitost v reji plemenskih svinj

Trendi pri uhlevitvi prašičev v prihodnosti

Uhlevitev prašičev iz vidika rejcev (POSTER)

Izdelava načrta za zadostno število plemenjakov

Prestavljanje pujskov in vpliv na rastoče prašiče

Preživitvena sposobnost pujskov

Analiza rej glede na proizvodni sistem


  1. Word to html  Dobro počutje prašičev


Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021, na področju prašičereje


  1. replace text  Uporaba genomskih informacij v prašičereji


Uvajanje genotipizacije pri prašičih

Vpeljava sledljivosti pri pasmi krškopoljski prašič

Preveritev porekla z uporabo genomskih informacij pri prašičih v Sloveniji (POSTER)

Molekularni označevalec WUR10000125 povezan z genetsko odpornostjo na okužbo z virusom PRRS

Izročki predstavitev na 11. mednarodnem simpoziju Mediterranean Pig:


  1. replace text  Proučevanje izpustov toplogrednih plinov v prašičereji


Toplogredni plini v prašičereji

Toplogredni plini v prašičereji (izročki iz 31. Mednarodno znanstvenega posveta „Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2023“)

Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov z načrtno odbiro plemenskih svinj in merjascev


  1. replace text  Biovarnost pri reji prašičev

  2.  

  1. replace text  Publikacije


Revija Spremljanje proizvodnosti prašičev

Genotipi in vzrejna središča prašičev v Sloveniji

Krškopoljski prašič - ohranjanje in odbira plemenskih živali

Vzrejna središče krškopoljskih prašičev v Sloveniji

Povzetek strokovnih nalog pri DPO v prašičereji - Oddelek za zootehniko (BF)