Objave

Prispevki po sklopih:

  1. Pasme prašičev  Reja prašičev in rezultati prireje v Sloveniji


Ukrepi za zmanjšanje pregonitev svinj

Število seskov v povezavi z genom VRTN

Oskrba pujskov in svinje v prasilišču

Prestavljanje pujskov in vpliv na rastoče prašiče

Preživetvena sposobnost pujskov na družinskih kmetijah

Dokrmljevanja pujskov s preštarterjem kot ključen dejavnik za lažjo prebroditev odstavitve

Obarvanost krškopoljskega prašiča

Ekonomska učinkovitost v reji plemenskih svinj

Trendi pri uhlevitvi prašičev v prihodnosti (prezentacija)

Prasitveni kotci s prostimi svinjami

Uhlevitev prašičev iz vidika rejcev (POSTER)

Izdelava načrta za zadostno število plemenjakov

Analiza rej glede na proizvodni sistem


  1. PreizkusProučevanje modelov za napoved plemenske vrednosti


Ocena genetskih parametrov za rast merjascev v pogojih reje

Vpliv starosti ob prvi prasitvi na velikost gnezda pri mladicah na kmetijah


  1. Word to html  Dobro počutje prašičev


Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021, na področju prašičereje


  1. replace text  Uporaba genomskih informacij v prašičereji


Uporaba genotipizacije v prašičereji

Uvajanje genotipizacije pri prašičih

Vpeljava sledljivosti pri pasmi krškopoljski prašič

Ensuring Breed Traceability in Meat Products Based on Genomic Information

Preveritev porekla z uporabo genomskih informacij pri prašičih v Sloveniji (POSTER)

Molekularni označevalec WUR10000125 povezan z genetsko odpornostjo na okužbo z virusom PRRS

Izročki predstavitev na 11. mednarodnem simpoziju Mediterranean Pig:


  1. replace text  Proučevanje izpustov toplogrednih plinov v prašičereji


Toplogredni plini v prašičereji

Toplogredni plini v prašičereji (izročki iz 31. Mednarodno znanstvenega posveta „Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2023“)

Zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov z načrtno odbiro plemenskih svinj in merjascev


  1. replace text  Biovarnost pri reji prašičev

  2.  

  1. replace text  Publikacije


Učinkovitost reje v povezavi z dobrobitjo prašičev, varstvom okolja in ekonomiko reje

Dobrobit prašičev v povezavi z učinkovitostjo reje, varstvom okolja in ekonomiko reje

Revija Spremljanje proizvodnosti prašičev

Genotipi in vzrejna središča prašičev v Sloveniji

Krškopoljski prašič - ohranjanje in odbira plemenskih živali

Vzrejna središče krškopoljskih prašičev v Sloveniji

Povzetek strokovnih nalog pri DPO v prašičereji - Oddelek za zootehniko (BF)