Revija Spremljanje proizvodnosti prašičev

Leto / Year Naslov / Title Datoteka
2017 Spremljanje proizvodnosti prašičev, X. del / Monitoring production of pigs, part X PDF [82M]
- Naslovnica in vsebina /

Cover and contents

PDF [40K]
- Preizkus plemenskega podmladka /

On-farm test of gilts and boars

PDF [1.6M]
- Parjenje v sorodstvu in inbriding /

Mating between relatives and inbreeding

PDF [1.5M]
- Genetska povezanost med kmetijami pri pasmi slovenska landrace - linija 11 /

Genetic connectedness across herds in Slovenian Landrace - strain 11

PDF [60K]
- Oblikovanje skupin pri prašičih /

Grouping strategies in pigs

PDF [1.1M]
- Urnik rejskih opravil /

Production scheduling on pig farms

PDF [88K]
- Pomen temperature pri reji prašičev /

Importance of temperature in pig rearing

PDF [2.0M]
- Nekaj praktičnih rešitev za uravnavanje temperature in kakovosti zraka v hlevih /

Some practical solutions for temperature and air quality management

PDF [1.4M]
- Potrebe po vodi pri prašičih /

Water requierements in pigs

PDF [616K]
- Tehnologija reje in kakovost mesa /

Rearing technology and meat quality

PDF [148K]
- Povezava med tehnološko in senzorično kakovostjo mesa in maščobe prašičev /

The connection between technological and senzorical meat and fat quality traits in pigs

PDF [48K]
2015 Krškopoljski prašič - od reje do predelave na domu PDF [13M]
- Naslovnica in vsebina PDF [254K]
- Pasma krškopoljski prašič PDF [911K]
- Pasemski standard za krškopoljskega prašiča PDF [1.0M]
- Rejska opravila pri zagotavljanju ohranjanja krškopoljskega prašiča PDF [3.8M]
- Struktura rej krškopoljskega prašiča PDF [242K]
- Presoja genetske raznolikosti na osnovi porekla PDF [310K]
- Preverjanje porekla z genotipizacijo mikrosatelitnih označevalcev PDF [539K]
- Rekonstrukcija pasme PDF [252K]
- Ocena zunanjosti krškopoljcev ob označitvi PDF [4.7M]
- Oskrba svinj krškopoljskega prašiča PDF [39M]
- Prasitveni kotci s prosto svinjo PDF [52M]
- Oskrba tekačev krškopoljskega prašiča PDF [51M]
- Rejska dokumentacija za avtohtono pasmo PDF [1.4M]
- Analiza plodnosti PDF [867K]
- Število funkcionalnih seskov pri označenih pujskih PDF [19M]
- Preveritev možnosti vključevanja velikosti gnezda in števila funkcionalnih seskov pri odbirah plemenskega podmladka avtohtone pasme PDF [212K]
- Rast živali krškopoljske pasme v različnih pogojih reje PDF [4.2M]
- Klavne lastnosti krškopoljskih prašičev PDF [403K]
- Kakovost mesa in maščobe krškopoljskega prašiča PDF [16M]
- Maščobnokislinska sestava dolge hrbtne mišice pri krškopoljskih prašičih PDF [6.4M]
- Maščobnokislinska sestava hrbtne podkožne maščobe krškopoljskih prašičev PDF [243K]
- Senzorična analiza klobas PDF [1.9M]
- Predelava mesnih izdelkov na domu in uporaba aditivov PDF [421K]
2014 Spremljanje proizvodnosti prašičev, IX. del / Monitoring production of pigs, part IX PDF [2.5M]
- Naslovnica in vsebina

Cover and contents

PDF [29K]
- Prednosti in slabosti sedanjih oblik organiziranosti prašičerejcev v Sloveniji /

Advantages and disadvantages of current forms of pig breeder organizations in Slovenia

PDF [164K]
- Razvoj stanovskih in poslovnih združenj rejcev prašičev v Sloveniji /

The development of trade and business associations pig in Slovenia

PDF [91K]
- Percepcija prašičereje pri mladini /

Perception of pig production in youths

PDF [117K]
- Odnos rejcev do prašičereje /

Farmers attitude towards pig production

PDF [138K]
- Pregled obstoječih tehnologij reje na prašičerejskih kmetijah /

Assessment of curent husbandry systems on pig family farms

PDF [64K]
- Analiza stanja in predlagani ukrepi na pilotnih kmetijah /

Current state assessment and improvement actions on pilot farms

PDF [1.4M]
- Razporeditev rejskih opravil v plemenski čredi /

Task's schedule in pig production

PDF [389K]
- Primerjava minimalnih zahtev za rejo prašičev izbranih članic EU /

Comparison of minimum requirements for pig rearing of selected EU Member States

PDF [85K]
- Biovarnost v reji prašičev /

Biosecurity in pig production

PDF [55K]
- Prelimenarni rezultati kontrole prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma (PRRS) v izbranih rejah v Sloveniji v letih 2011-2012 /

Control of porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) in selected farms in Slovenia during 2011-2012 - preliminary results

PDF [93K]
- Spremljanje genetske raznolikosti virusov PRRS v Sloveniji: možnosti in pomen za rejce prašičev /

Monitoring of genetic diversity of PRRS vireuses in Slovenia: possibilities and importance for pig farms

PDF [66K]
2012 Spremljanje proizvodnosti prašičev, VIII. del / Monitoring production of pigs, part VIII PDF [7.8M]
- Naslovnica in vsebina /

Cover and contents

PDF [24K]
- Vključitev maternalnega genetskega vpliva pri velikosti gnezda /

Estimation of maternal genetic effect for litter size

PDF [5.1M]
- Zanesljivost napovedi plemenskih vrednosti pri velikosti gnezda in pitovnih lastnostih mladic /

Accuracy of breeding value prediction for litter size and fattening traits

PDF [118K]
- Prašič kot modelni organizem za študij bolezni /

Pig as model organism for disease research

PDF [166K]
- Primerjava rej s postavljenimi standardi za rezultate mesnatosti na liniji klanja /

Comparison of pig farms against standards for carcass weight in slaughtered pig

PDF [74K]
- Vpliv genotipa in starosti merjascev na vsebnost skatola v hrbtnem podkožnem maščobnem tkivu /

The effect of genotype and age of boars on skatole content in back subcutaneous adipose tissue

PDF [94K]
- Senzorična analiza hrbtnega podkožnega maščobnega tkiva merjascev /

Sensory analysis of back subcutaneous fat tissue of boars

PDF [328K]
- Aditivi in njihova uporaba v mesnih izdelkih /

Additives and their use in meat products

PDF [127K]
- Eliminacija prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma (PRRS) z naravno prekužitvijo /

Elimination of porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) with natural exposure

PDF [25K]
- Rejska opravila v prasilišču/

Producer's tasks in farrowing unit

PDF [274K]
- Skupinsko spremljanje prireje tekačev in pitancev /

Group recording for weaners and fatteners

PDF [234K]
- Vpliv vzreje mladic na velikost gnezda pri svinjah /

The effect of gilt development on litter size in sows

PDF [103K]

2011 Spremljanje proizvodnosti prašičev, VII. del /

Monitoring production of pigs, part VII

PDF [2.1M]
- Naslovnica in vsebina /

Cover and contents

PDF [28K]
- Presoja rezultatov prireje - prvi korak do uspeha /

Assessment of production results - the first step to success

PDF [156K]
- Velikost gnezda na kmetijah, vključenih v kontrolo proizvodnosti /

Litter size on family farms included in production recording

PDF [104K]
- Zmogljivost in učinkovitost vimena pri svinjah /

Udder efficiency in sows

PDF [260K]
- Uporaba voluminozne krme pri prašičih /

Roughage in pig production

PDF [96K]
- Vpliv velikosti primerjalne skupine na zanesljivost napovedi plemenskih vrednosti pri mladicah /

Group size effect on breeding value accuracy in gilts

PDF [140K]
- Uporaba bioinformatike v prašičereji na primeru gena leptin /

Application of bioinformatics in pig breeding: a case study on leptin gene

PDF [504K]
- Prašičji reprodukcijski in respiratorni sindrom /

Porcine reproductive and respiratory syndrome

PDF [184K]
- Ukrepi ob pojavu prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma /

Procedure for erradication of porcine reproductive and respiratory syndrome

PDF [76K]
- Masa prašičev na liniji klanja /

Carcass weight in slaughtered pigs

PDF [408K]
- Klavne lastnosti svinjk in kastratov krškopoljske pasme /

Carcass traits of gilts and barrows of Krškopolje pig

PDF [108K]
- Primerjava senzorične kakovosti klobas iz mesa in slanine krškopoljskega prašič in modernih genotipov /

Comparison of sensory quality of sausages from meat and fat of of Krškopolje pig and modern genotypes

PDF [172K]

2010 Spremljanje proizvodnosti prašičev, VI. del /

Monitoring production of pigs, part VI

PDF [1.5M]
- Naslovnica in vsebina /

Cover and contents

PDF [20K]
- Ovrednotenje stroškov pri reji plemenskih svinj na kmetijah /

Evaluation of surplus costs in sow reproduction on family farms

PDF [96K]
- Vplivi na rojstno maso pujskov /

Effects on piglet birth weight

PDF [52K]
- Pomen velikosti skupine pri vzreji mladic maternalnih genotipov /

The effect of group size in rearing of gilts of maternal genotypes

PDF [56K]
- Pitovne lastnosti svinjk in kastratov dveh genotipov /

Fattening characteristics of gilts and barrows of two genotypes

PDF [56K]
- Obnašanje prašičev krškopoljske pasme in hibrida 12 v času krmljenja krmne mečanice /

Behaviour during feeding of pigs of Krškopolje breed and Hybrid 12

PDF [497K]
- Maščobnokislinska sestava hrbtne podkožne maščobe krškopoljskih prašičev /

Fatty acid composition ob back subcutaneous fat of Krškopolje pig

PDF [64K]
- Mesnatost prašičev na linij klanja v prvem polletju 2010 in primerjava s predhodnimi leti /

Meatiness of slaughtered pigs in the first half of 2010 and comparison with previous years

PDF [148K]
- Genetski trendi za dolžino interim obdobja pri svinjah /

Genetic trends for weaning-to-oestrus interval in sows

PDF [216K]
- Genetski in fenotipski trendi za pitovne lastnosti mladic v pogojih reje /

Genetic and phenotypic trends for fattening traits in on-farm tested gilts

PDF [188K]
- Genetski in okoljski trendi pri velikosti gnezda v slovenskih populacijah prašičev /

Genetic and environmental trends for litter size in Slovenian pig populations

PDF [196K]

2009 Spremljanje proizvodnosti prašičev, V. del /

Monitoring production of pigs, part V

PDF [4.9M]
- Naslovnica in vsebina /

Cover and contents

PDF [181K]
- Zaslužni prof. dr. Andrej Šalehar - sedemdesetletnik /

Prof. emeritus dr. Andrej Šalehar - seventy years

PDF [250K]
- Napovedovanje plemenske vrednosti za dolžino interim obdobja /

Breeding value prediction for weaning to oestrus interval

PDF [2.5M]
- Genetski in fenotipski trendi pri velikosti gnezda /

Genetic and phenotypic trends for litter size

PDF [188K]
- Genetski trendi za pitovne lastnosti mladic v pogojih reje /

Genetic trends for fattening traits in on-farm tested gilts

PDF [179K]
- Vpliv gena FTO na lastnosti zamaščenosti in maščobnokislinsko sestavo pri pasmi krškopoljski prašič /

The effect of FTO gene on fattiness and related traits in Krškopolje pig

PDF [108K]
- Presoja lastnosti plodnosti na slovenskih farmah /

Reproduction performance on industrial units in Slovenia

PDF [195K]
- Primerjava rej s postavljenimi standardi za mere velikosti gnezda /

Comparison of pig farms against standards for litter size measures

PDF [98K]
- Zauživanje otave pri prašičih krškopoljske pasme in hibrida 12 /

Consumation of hay by pigs of Krškopolje breed and Hybrid 12

PDF [279K]
- Rast prašičev krškopoljske pasme /

Growth of Krškopolje pig

PDF [ 71K]
- Kakovost mišičnine in podkožne maščobe krškopoljskega prašiča in komercialnih pitancev /

Quality of intramuscular ans subcutaneous fat of Krškopolje pig and commercial fatteners

PDF [255K]
- Vpliv krmnih dodatkov in spola na sestavo maščobnega tkiva in vsebnost holesterola sušenih vratin prašič /

Effect of feed supplements and sex on fat tissue composition and cholesterol content in dried neck in pigs

PDF [164K]
- Vpliv krmljenja v obdobju laktacije na nekatere proizvodne lastnosti pri plemenskih svinjah /

The effect of feeding during lactation on some sow production traits

PDF [ 51K]
- Ocena vpliva različnih dejavnikov na ocenjevanje mesnatosti /

Assessment of effects on lean meat content prediction

PDF [513K]

2007 Selekcija prašičev na kmetijah /

Pig breeding on familiy farms

PDF [4.3M]
- Naslovnica in vsebina /

Cover and contents

PDF [333K]
- Selekcija prašičev v novih pogojih /

Pig breeding under new conditions

PDF [387K]
- Preizkušnja ter odbira mladic in merjascev /

Gilts and boars testing

PDF [510K]
- Molekularne metode v selekciji prašičev /

Application of molecular genetics in pig breeding

PDF [693K]
- Rejska kultura /

Stockmanship

PDF [350K]
- Kontrolne točke in seznami /

Control points and check lists

PDF [417K]
- Izločevanje plemenskih svinj /

Sow culling

PDF [405K]
- Vodenje rejske dokumentacije /

Records keeping

PDF [1.8M]
- Uporaba informacijskega sistema v praksi /

Information system in practice

PDF [1.1M]
- Ocenjevanje zunanjosti prašičev /

Exterior traits scoring in pigs

PDF [1.2M]
- Delo terenskega selekcionista /

Activites of swine extension specialist

PDF [350K]
- Selekcija na kakovost mesa in maščobnega tkiva /

Selection on meat and fat tissue quality

PDF [367K]

2005 Spremljanje proizvodnosti prašičev, IV. del /

Monitoring production of pigs, part IV

PDF [7.8M]
- Naslovnica in vsebina /

Cover and contents

PDF [27K]
- Prednosti in slabosti osemenjevanja /

Advantages and disadvantages of artificial insemination

PDF [171K]
- Osemenjevanje na kmetijah /

Artificial insemination on family farms

PDF [124K]
- Primerjalna analiza reprodukcijskega ciklusa svinj na kmetijah /

Comparative study of sow fecundity on family farms

PDF [124K]
- Zakup svinj na Švedskem /

Sow-leasing production in Sweden

PDF [778K]
- Ureditev hlevov za rejo prašičev na slovenskih kmetijah /

The pig housing systems on Slovenian family farms

PDF [5.3M]
- Spremembe porazdelitev lastnosti mesnatosti zaklanih prašičev /

Changes of distributions for slaughter traits in pigs

PDF [920K]
- Genetski trendi za velikost gnezda /

Genetic trends for litter size in pigs

PDF [303K]
- Informacijski sistem za spremljanje reje prašičev /

Information system for pig production

PDF [245K]

2004 Spremljanje proizvodnosti prašičev, III. del /

Monitoring production of pigs, part III

PDF [2.5M]
- Vsebina /

Contents

PDF [12K]
- Izbor ustreznih hibridov za gospodarno rejo prašičev /

Alternative hybrid schemes for efficient production in pigs

PDF [249K]
- Preizkušnja prašičev na testnih postajah v Sloveniji /

Testing at test station in Slovenia

PDF [111K]
- Vpliv spola, genotipa in sezone na klavne lastnosti pri prašičih /

The effects of sex, genotype, and season on carcass traits in pigs

PDF [170K]
- Genetski parametri in izbor klavnih lastnosti za genetsko vrednotenje pri prašičih /

Genetic parameters and proposed carcass traits for genetic evaluation in pigs

PDF [70K]
- Genski test na sindrom maligne hipertermije /

Gene test for malignant hiperthermia-susceptable pigs

PDF [106K]
- Presoja plodnosti na slovenskih farmah /

Reproductive performance on industrial units in Slovenia

PDF [536K]
- Optimalni čas pripusta starih svinj /

Optimal insemination time in sows

PDF [90K]
- Mesnatost slovenskih prašičev na liniji klanja /

Lean meat content of pigs slaughterd in Slovenia

PDF [426K]
- Izenačenost prašičev ob zakolu /

Uniformity of slaughtered pigs

PDF [371K]

2004 Spremljanje proizvodnosti prašičev, II. del /

Monitoring production of pigs, part II

PDF [1.5 MB]
- Skupni temeljni rejski program za prašiče /

Common basic breeding program for pigs

PDF [70 kB]
- Napoved plemenske vrednosti in postopek odbire pri preizkusu
prašičev v pogojih reje /

Prediction of breeding value and selection in field test for pigs

PDF [71 kB]
- Ocena genetskih trendov v preizkusu merjascev /

Evaluation of Genetic Trends in Station Tested Boars

PDF [469 kB]
- Intenzivnost selekcije prašičev /

Selection intensity in boars

PDF [326 kB]
- Razvoj sistematskega dela modela za velikost gnezda pri prašičih /

Development of fixed part of the model for litter size in pigs

PDF [223 kB]
- Proučitev varianc za velikost gnezda pri prašičih /

Variance components for litter size in pigs

PDF [60kB]
- Vpliv predhodne laktacije na mere plodnosti pri prašičih /

Influence of lactation lenght on reproductive performance of sows

PDF [241 kB]
- Poodstavitveni premor in število živorojenih pujskov /

Weaning to conception interval and number of piglets born alive

PDF [149 kB]

2003 Spremljanje proizvodnosti prašičev, I. del /

Monitoring production of pigs, part I

PDF [1.5 MB]
- Napoved plemenske vrednosti in postopek odbire pri merjascih /

Breeding value prediction and selection procedure in boars

PDF [86 kB]
- Plodnost svinj na vzrejnih središčih in vzorčnih kmetijah /

Sow fertility on gilt-rearing and testing farms

PDF [379 kB]
- Plodnost svinj na prašičerejskih faramah v Sloveniji v
letu 2002 /

Sow fertility on industrial units in 2002 in Slovenia

PDF [645 kB]
- Ocena mesnatosti prašičev po enačbah DM5 in HGP4 /

Prediction of lean meat content using equations DM5 and HGP4 in pigs

PDF [92 kB]
- Analiza sprememb mesnatosti prašičev na liniji klanja /

Assesment of changes in lean meat content of slaughtered pigs

PDF [250 kB]
- Programski paket za spremljanje proizvodnosti plemenskih svinj /

Software package for management of reproduction in sows

PDF [135 kB]