Priporočamo!

Priporočamo vam tudi gradivo, objavljeno pod Objave. Sledite tudi gradivu za rejce in strokovne sodelavce. Izročki s predavanj pri predmetu Reja prašičev so objavljeni na povezavi: gradivo pri predmetu Reja prašičev.


Varstvo pri delu

Preberite si prosojnice s predavanj Varstvo pri delu.


Gradivo za vaje

Zbirka vaj (PDF) vsebuje poglavja za izračun rezultatov mer plodnosti in obrata črede.


Dodatne naloge iz mer plodnosti.


Prosojnice s predavanj

Dokumenti so v PDF formatu, ki ga lahko berete z Adobe Acrobat Reader. Prosojnice lahko odpirate in prenašate z geslom, ki smo vam ga posredovali.

Sklop Predavanje Predavatelj Leto spremembe Priporočeno gradivo
Uvod v predmet (izvedba in obveznosti študenta)
1. Uvod prof.dr. Milena KOVAČ 2018
Prašičereja v svetu Podatkovna baza FAO
Prašičereja v Sloveniji Organiziranost prašičerejcev v Sloveniji
Stanje na prašičerejskih kmetijah
2. Sistematika, izvor, udomačitev in pasme prašičev doc. dr. Špela Malovrh 2020 O pasmah ...
Sistematika
Genotipi prašičev Rejski program SloHibrid
3. Presoja uspešnosti prireje pujskov prof.dr. Milena KOVAČ
Presoja uspešnosti prireje pujskov NOVO 2021 Presoja rezultatov prireje
Uspešnost pripustov NOVO 2021 Velikost gnezda na kmetijah, vključenih v kontrolo proizvodnosti
Potek reprodukcijskega ciklusa NOVO 2021 Ovrednotenje stroškov pri reji plemenskih svinj na kmetijah
Gospodarnost prireje NOVO 2021 Kontrolne točke
4. Rejska opravila pri plemenski čredi prof.dr. Milena KOVAČ Urnik rejskih opravil
Razporeditev rejskih opravil v plemenski čredi
4.a Prasitev in oskrba svinj in pujskov 2020 Priročnik Oskrba plemenskih svinj
Prasitev NOVO 2021
Izgube sesnih pujskov
Oskrba doječih svinj in sesnih pujskov
NOVO 2021 Organizacija dela v plemenski čredi
Oskrba svinje in gnezda
Laktacija
4.b Priprava svinj na pripust in pripust 2020 Optimalni čas pripusta starih svinj
Poodstavitveni premor in število živorojenih pujskov
Pregled svinj pred odstavitvijo NOVO 2021 Izločevanje svinj
Sinhronizacija odstavljanja NOVO 2021
Oblikovanje skupin Oblikovanje skupin pri prašičih
5. Mesnatost prof.dr. Milena KOVAČ 2018 Primerjava rej s standardi za rezultate mesnatosti
6. Pitanje doc.dr. Špela MALOVRH 2020
Pitanje prašičev Skupinsko spremljanje prireje tekačev in pitancev
Masa prašičev na liniji klanja
Priročnik Oskrba tekačev in pitancev
Sistemi pitanja & uhlevitev v vzreji & pitanju
Prodaja in določanje cene
Postopki s prašiči pri transportu in zakolu
7. Vpliv predklavnih postopkov na kakovost mesa asist. dr. Marjeta ŽEMVA 2014 Tehnologija reje in kakovost mesa
Povezava med tehnološko in senzorično kakovostjo mesa in maščobe prašičev
8. Zoohigienski normativi doc.dr. Špela MALOVRH 2020 Pomen temperature pri reji prašičev
Nekaj praktičnih rešitev za uravnavanje temperature in kakovosti zraka v hlevih
9. Ureditev hlevov 2018 Ureditev hleva za prašiče
Pripustišče prof. dr. Milena KOVAČ NOVO 2021
Čakališče prof. dr. Milena KOVAČ
Prasilišče prof. dr. Milena KOVAČ 2020
Organizacija prašičerejskega obrata prof. dr. Milena KOVAČ
Biovarnost prof. dr. Milena KOVAČ 2020
Ravnanje z gnojevko doc. dr. Dusanka JORDAN
10. Izdelki z geografsko označbo asist. dr. Marjeta ŽEMVA 2014
Tradicionalni izdelki Zaščiteni izdelki

Vzreja mladic Nega svinj Priročnik Oskrba plemenskih svinj